fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.),  Osnovna škola "Blaž Tadijanović", raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja

UVJETI:

Za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja:
•    ima visoku stručnu spremu
•    ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog suradnika srednje škole i ima potrebno pedagoško – psihološko obrazovanje
•    ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u odgojno – obrazovnom radu u osnovnoj ili srednjoj školi

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeće dokumente:
•    životopis
•    diplomu
•    domovnicu
•    preslika radne knjižice  ili elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
•    dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca)
•    dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju obvezu polaganja)
•    potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.)

RAVNATELJ SE IMENUJE NA VRIJEME OD PET (5) GODINA.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Osnovna škola "Blaž Tadijanović", Podvinjska 25., 35000 Slavonski Brod.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Natječaj za ravnatelja – ne otvarati"

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku četrdeset pet  (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PRILIKOM IZBORA OBA SPOLA SU U RAVNOPRAVNOM POLOŽAJU.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit