fbpx
 
 

S  T  A  T  U  T

Grada Slavonskog Broda

-  interni redakcijski pročišćeni tekst-

( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  6/09., 13/10. i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“ 4/12., 5/12. 6/13. 5/14., 4/18. i 12/21.)

I.          OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Slavonskog Broda, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Slavonskog Broda, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Slavonskog Broda.

Članak 2.

Grad Slavonski Brod je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Grada Slavonskog Broda određeni su zakonom.

Članak 3.

Grad Slavonski Brod obuhvaća područje naselja Slavonski Brod, Brodski Varoš i Podvinje.

Granica Grada Slavonskog Broda počinje na jugozapadu od rijeke Save i ide granicom katastarske općine Brodski Varoš, katastarske općine Kaniža, na sjeveru katastarskom općinom Brodsko Vinogorje i katastarskom općinom Podvinje, ide granicama katastarske općine Slavonski Brod i katastarske općine Vrba na istoku i izlazi na rijeku Savu.

Posebnom odlukom Gradsko vijeće će podrobnije utvrditi granice Grada.

Granice Grada Slavonskog Broda mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 4.

Grad Slavonski Brod je pravna osoba.

Sjedište Grada je u Slavonskom Brodu, Vukovarska 1.

Grad Slavonski Brod ima status velikog grada.

Tijela i upravna tijela Grada Slavonskog Broda imaju pečate.

Gradsko vijeće i Gradonačelnik imaju po dva pečata jednakog oblika i sadržaja ali različitih veličina.

Veliki pečati su promjera 38 mm, a mali pečati 25 mm.

Pečati su kružnog oblika. U sredini koncentričnog kruga nalazi se grb Republike Hrvatske. Iznad grba odozgo prema dolje upisane su riječi "Republika Hrvatska", "Grad Slavonski Brod", "Gradsko vijeće", odnosno "Gradonačelnik", odnosno naziv upravnog tijela. Ispod grba upisan je redni broj pečata. Ispod rednog broja pečata upisane su riječi "Slavonski Brod" "Brodsko-posavska županija".

II.         OBILJEŽJA GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 5.

Grad Slavonski Brod ima grb i zastavu.

Oblik grba je polukružni štit. Na plavome preko srebrne/bijele grede zlatna/žuta  čaplja s ribom u kljunu i rotulusom u podignutoj desnoj nozi. U gornjem desnom kutu srebrni/bijeli polumjesec, a u lijevom gornjem kutu pet šesterokrakih zlatnih/žutih zvijezda (tri, dva).

Ukoliko se grb koristi s nazivom grada naziv se nalazi polukružno ispod štita.

Veličina zastave izrađuje se u omjeru 1:2, a za jarbol 2:6. Zastava je bijela, odnosno prirodne boje svile. Grb Grada Slavonskog Broda nalazi se u sredini.

Svečana zastava Grada je omjera 1:2, izrađena na svili prirodne boje, dvostruka, ravnih rubova, bez obruba, s grbom izrađenim od svile kombinirane vezom ili u zlatovezu.

Način i uvjeti uporabe grba i zastave utvrđuju se posebnom odlukom u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Naziv "Grad Slavonski Brod" i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s posebnom odlukom.

Članak 7.

O korištenju grba Grada Slavonskog Broda uključujući i njegovo oponašanje i naziv "Grad Slavonski Brod" i njegovih izvedenica odlučuje Gradonačelnik.

Članak 8.

Dan Grada Slavonskog Broda je 16. svibnja, dan Svetog Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

III.       JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

            Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Slavonskog Broda, a poglavito za osobito uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

Javna priznanja Grada Slavonskog Broda su:

 1. Povelja počasnog građanina Grada
 2. Zlatna čaplja
 3. Grb Grada Slavonskog Broda
 4. Štit Berislavića

Članak 11.

Počasnim građaninom Grada Slavonskog Broda može se proglasiti osoba posebice zaslužna za stvaranje i promicanje vrijednosti, položaja i ugleda Grada Slavonskog Broda, dugogodišnju suradnju i potporu na unapređivanju potreba Grada i građana, te izniman doprinos razvoju grada ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Počasnim građaninom Grada Slavonskog Broda može se proglasiti i građanin druge države za međunarodnu kontinuiranu suradnju ili potporu kojima se ostvaruju trajni rezultati za dobrobit grada i građana, te promicanje vrijednosti koje doprinose stvaranju ugleda Slavonskog Broda i Hrvatske u svijetu.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti.

Članak 12.

Zlatna čaplja je priznanje i nagrada Grada Slavonskog Broda za životno djelo. Dodjeljuje se za posebno vrijedne sveukupne rezultate i postignuća u svim područjima stvaralaštva i djelovanja za dobrobit Grada, njegovih građana i opće dobro.

Članak 13.

Grb Grada Slavonskog Broda je javno priznanje za dugogodišnji kontinuirani stvaralački rad i zalaganje, trajno prijateljstvo, osobitu moralnu potporu, te pomoć i sudjelovanje u osobito vrijednim projektima, programima i poslovima za razvoj i opće dobro Grada i građana Slavonskog Broda.

Članak 14.

Štit Berislavića je javno priznanje i godišnja nagrada Grada Slavonskog Broda.

Dodjeljuje se građanima Slavonskog Broda i građanima koji su svojim životom, radom ili djelovanjem vezani za Slavonski Brod, te građanima koji su svojim iznimnim zalaganjem, dobročinstvom i rezultatima rada i djelovanja u humanitarnim, športskim, kulturnim i drugim djelatnostima postigli iznimna postignuća i zasluge kao i poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama s područja Grada za iznimna postignuća i zasluge na unapređivanju svih područja stvaralaštva i djelovanja za dobrobit ljudi, te osobiti doprinos boljitku i ugledu Grada u zemlji i svijetu.

IV.       SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE             (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 15.

            Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Slavonski Brod uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 16.

            Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnost za njezino razvijanje.

            Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 17.

Sporazum  o suradnji Grada Slavonskog Broda i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda.

V.        SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 18.

Grad Slavonski Brod je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Slavonskog Broda.

Članak 19.

Grad Slavonski Brod u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-       uređenje naselja i stanovanje,

-       prostorno i urbanističko planiranje,

-       gospodarski razvoj

-       komunalno gospodarstvo,

-       brigu o djeci,

-       socijalnu skrb,

-       primarnu zdravstvenu zaštitu,

-       odgoj i osnovno obrazovanje,

-       odgoj i obrazovanje,

-       kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-       zaštitu potrošača,

-       zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-       protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-       promet na svom području ,

-       održavanje javnih cesta,

-       izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, provedbu dokumenata prostornog uređenja te

-       ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Slavonski Brod obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

            Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

             

Članak 20.

Grad Slavonski Brod može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 21.

            Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na županiju Brodsko-posavsku, u skladu s njezinim  Statutom.

VI.       NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 22.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

1.     REFERENDUM

Članak 23.

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

            Referendum temeljem odredbi zakona i ovog Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u Popis birača Grada, većina vijeća mjesnih odbora na području grada.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada i o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 24.

Osim slučajeva iz članka 23. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja  birača Grada Slavonskog Broda ili 2/3 članova Gradskog vijeća.

            Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, koje će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog zahtjeva.

            Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće raspisati će referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke tijela državne uprave.

            Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

            Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim, donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu.

            Ako  se na referendumu donese odluka o opozivu  gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

Članak 24.a.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od  održanih izbora za gradonačelnika i njegovog zamjenika ni ranije održanog referenduma za opoziv , kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Statuta i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 25.

Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

            Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

                                                                 Članak 26.

            Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojemu će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda i mrežnim stranicama Grada.

Članak 27.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Slavonskog Broda, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 28.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 29.

Odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

2.     ZBOR GRAĐANA

Članak 30.

Zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora ili gradonačelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Grada Slavonskog Broda.

Zbor građana saziva se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 3. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 4. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća za područje mjesnog odbora ili za dio područja mjesnog odbora koje čini zasebnu cjelinu.

Članak 31.

Odlukom o sazivanju zbora građana određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana, područje za koje se saziva, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, osim ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika.

            Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom odlukom.

3.     PRIJEDLOZI, PETICIJE, PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA

Članak 32.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Slavonskog Broda.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja detaljnije će se urediti posebnom odlukom.

Članak 33.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Slavonskog Broda kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Slavonskog Broda odnosno pročelnik upravnog tijela, dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko zato postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VII.      TIJELA  GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 34.

Tijela Grada Slavonskog Broda su Gradsko vijeće i  Gradonačelnik.

 1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 35.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

            Gradsko vijeće ima 21 člana Gradskog vijeća (vijećnika).

            Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.

            Ukoliko se na način propisan stavkom 3. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 36.

Gradsko vijeće donosi:

-       Statut Grada,

-      Poslovnik o radu,

-      odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

-      proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-      godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-      odluku o privremenom financiranju,

                -   odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje  imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom

-      odluku o promjeni granice Grada Slavonskog Broda

-      uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-      osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad,

-      daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-      donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-      raspisuje lokalni referendum,

-      donosi odluku o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora,

-      donosi dokumente prostornog uređenja Grada Slavonskog Broda,

-      raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonskim propisima

-      odlučuje o stjecanju i prijenosu /kupnji i prodaji/ dionica odnosno udjela Grada Slavonskog Broda u trgovačkim društvima kojih je Grad Slavonski Brod osnivač,

-      odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženja i davanja jamstva za ispunjenje obveza pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu kojih je Grad Slavonski Brod osnivač, iznad iznosa od 1.000.000,00 kn (milijun kuna),

-      bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, 

-      bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

-      donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda,

-      imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-      odlučuje o prijenosu I preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

-      odlučuje o zaduživanju Grada Slavonskog Broda i raspisivanju javnog zajma,

-      donosi odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda i prati njezino provođenje sukladno Zakonu

-      donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 37.

            Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

            Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika I potpredsjednika Vijeća daje Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

            Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici  imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 38.

            Predsjednik Gradskog vijeća:

-      zastupa Gradsko vijeće

-      saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

-      predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

-      upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-      brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-      održava red na sjednici Gradskog vijeća,

-      usklađuje rad radnih tijela,

-      potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

-      brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

-      brine se o zaštiti prava vijećnika,

-      obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik  Gradskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt s izvatkom iz zapisnika  u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku.

Članak 39.

            Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

            Predsjednik Gradskog vijeća određuje koji će ga od zamjenika zamijeniti u slučaju iz stavka 1. ovog članka.

            Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak 40.

Mandat člana Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i  traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

            Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

            Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

            Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Članak 41.

            Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-       ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o upravnom postupku

-       ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude

-       ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke

-       ako mu prestane prebivalište s područja Grada, danom prestanka prebivališta

-       ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-       smrću.

            Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 42.

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

            Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata mu  počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.

            Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 43.

            Vijećnik ima prava i dužnosti:

-       sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

-       raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-       predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-       postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-       postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

-       sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-       tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge

-       uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnosti

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

            Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 44.

            Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

            1.1.  RADNA TIJELA

Članak 45.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

-          Mandatna komisija

-          Odbor za izbor i imenovanja

-          Odbor za Statut i Poslovnik

-          Odbor za financije i proračun

-          Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo

-          Odbor za društvene djelatnosti

-          Odbor za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

-          Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana

-          Komisija za imenovanje naselja, trgova i ulica u Gradu

-          Povjerenstvo za odlučivanje o žalbama protiv prvostupanjskih odluka Gradonačelnika

Članak 46.

            Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

            Ostala radna tijela, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnim odlukama.

            2. GRADONAČELNIK

Članak 47.

Gradonačelnik zastupa Grad Slavonski Brod i izvršno je tijelo Grada.

            Mandat Gradonačelnika traje  četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.

            U obavljaju izvršne vlasti Gradonačelnik:

-      priprema prijedloge općih akata,

-      izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-      utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

-      upravlja nekretninama , pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada kao i njezinim   prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Grada,

-      odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti najviše do 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje  imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ukoliko je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna,

-      upravlja prihodima i rashodima Grada,

-      upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-      donosi odluku o pokroviteljstvu,

-      odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad, do iznosa od 1.000.000,00 kuna,

-      donosi pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciju radnih mjesta za upravna tijela Grada,

-       imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih    društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač ili u kojima Grad im dionice ili udjele, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-      imenuje i razrješava pročelnike, privremene pročelnike i službenike s ovlaštenjem za obavljanje poslova pročelnika upravnih tijela,

-      imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-      utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-      predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-      usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno povjerenih poslova državne uprave,

-      nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i povjerenim poslovima državne uprave,

-      daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-      obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-      obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

            Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća  o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 9. ovog članka.  

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineja 11., Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju  Službenog glasnika Grada Slavonskog Broda koji slijedi nakon donošenja te odluke.

                                                                 Članak 48.

            Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

            Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Članak 49.

     Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

     Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

     Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

     Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

-      ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja  odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

-      ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 51.

            Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

            Kad zamjenik zamjenjuje gradonačelnika radi duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, zamjenik ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.

Članak 52.

            Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

            Zamjenik  gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka i članka 51. dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 53.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika odlučuju sukladno posebnom zakonu hoće li dužnost na koju su izabrani obnašati profesionalno ili volonterski.

                                                                Članak 54.

            Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-       danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-       danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-       danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju  dužem od jednog mjeseca,

-       danom prestanka prebivališta na područja Grada,

-       danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-       smrću.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka dvije godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 55.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom zakonom i člankom 24. ovog Statuta.

VII.      OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH  MANJINE/NA

Članak 56.

Grad Slavonski Brod osigurava, podupire i štiti ostvarivanje prava nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima.

U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovog članka, tijela Grada surađuju s vijećima nacionalnih manjina, izabranim sukladno zakonu, manjinskim udrugama i drugim oblicima organiziranja i djelovanja nacionalnih manjina na području Grada.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Grada razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu, u skladu sa zakonom.

Članak 57.

Pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica i manjina osigurat će se sva prava predviđena Ustavom, Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih i nacionalnih zajednica u Republici Hrvatskoj, ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima tijela Grada Slavonskog Broda.

Članak 58.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Slavonskom Brodu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Slavonskom Brodu imaju pravo:

-       predlagati tijelima Grada Slavonskog Broda mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Slavonskom Brodu uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

-       isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Slavonskog Broda;

-       biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1.  uredit će se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ili posebnom odlukom.

Članak 59.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Slavonskog Broda, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 60.

            Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Slavonskog Broda isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 61.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

-       u sastavu svojih pečata i žigova

-       u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

Članak 62.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

            Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 63.

Grad Slavonski Brod u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Slavonski Brod osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

VIII.       UPRAVNA TIJELA

Članak 64.

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Slavonskog Broda, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

            Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

            Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli, uredi i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

            Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Članak 65.

            Upravna tijela u područjima za koja su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

            U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Grada imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Članak 66.

            Upravna tijela samostalna su u okviru svoga djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 67.

            Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Grada Slavonskog Broda, državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX.       JAVNE SLUŽBE

Članak 68.

            Grad Slavonski Brod u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 69.

            Grad Slavonski Brod osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 68. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad.

Članak 70.

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač Grad Slavonski Brod odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika, osim ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu Grada Slavonskog Broda i ako se time štiti javni interes odnosno interes Grada Slavonskog Broda.

U slučaju da prestane interes Grada Slavonskog Broda za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika odlučuje da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Članak 71.

Skupštine trgovačkih društava dužne su pribaviti prethodnu suglasnost Gradskog vijeća prije odlučivanja o statusnim promjenama trgovačkog društva ( priključenje, pripajanje, spajanje, preoblikovanje, prestanak).

Članak 72.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Slavonski Brod te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 73.

Društvene djelatnosti su odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, šport, tjelesna kultura, tehnička kultura, skrb o djeci i zaštita djece i mladeži, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o invalidima i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.

Članak 74.

Ustanove čiji je osnivač Grad Slavonski Brod su samostalne u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge e ustanove te način raspolaganja s dobiti.

X.        ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 75.

Grad Slavonski Brod u okviru svoga djelokruga organizira, osigurava i unapređuje poslove zaštite okoliša koji su zakonom i posebnim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za zaštitu okoliša i unapređenje stanja okoliša na području grada Slavonskog Broda.

Članak 76.

Temeljem Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske koji donosi Vlada RH za razdoblje od 8 godina, Grad Slavonski Brod putem Gradskog vijeća donosi Program zaštite okoliša kojim se pobliže razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša.

Program osobito sadrži uvjete i mjere zaštite okoliša, subjekte za provođenje mjera utvrđenih Programom, način provedbe interventnih mjera u izvanrednim situacijama, rokove za poduzimanje pojedinih mjera, izvore financiranja.

Program se donosi u roku od 6 mjeseci nakon donošenja Plana.

Članak 77.

Za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz Programa zaštite okoliša, te cjelokupnog uvida u stanje okoliša na području grada Slavonskog Broda, Gradsko vijeće razmatra izvješće o stanju okoliša u gradu Slavonskom Brodu, za razdoblje od 4 godine.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka Gradskom vijeću podnosi Gradonačelnik.

Članak 78.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu čovjekova okoliša.

XI.       MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 79.

            Na području Grada Slavonskog Broda osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

            Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

            Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 80.

Mjesni odbori na području Grada Slavonskog Broda su:

 1. MO Antun Mihanović
 2. MO Josip Rimac
 3. MO Mali Pariz
 4. MO Centar
 5. MO Plavo polje
 6. MO Lutvinka
 7. MO Andrija Hebrang
 8. MO Budainka
 9. MO Kolonija
 10. MO Podvinje
 11. MO Brodsko Vinogorje
 12. MO Brodski Varoš
 13. MO Jelas
 14. MO dr. Ante Starčević
 15. MO Josip Juraj Strossmayer
 16. MO Zrinski-Frankopan

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća  i prikazuju se   na kartografskom prikazu  koji je sastavni dio te odluke.

Članak 81.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 1/3 članova Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. daju građani, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 82.

Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

            Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

            Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 83.

            U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 84.

            Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 85.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova Vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora Vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu  primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 86.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u rokovima u skladu sa zakonom i odlukom Gradskog vijeća

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 87.

            Vijeće mjesnog odbora ima 9 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članak 88.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 89.

            Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 90.

            Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 91.

            Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 92.

            Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija  pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 93.

            Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

            Zbor građana može sazvati i Gradonačelnik radi raspravljanja i davanja prijedloga za pitanja od interesa za Grad Slavonski Brod.

            Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

            Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 94.

            Stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 95.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 96.

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

            Gradonačelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora predložiti Gradskom vijeću raspuštanje vijeća mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.                              

XII.      IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA SLAVONSKOG BRODA

Članak 97.

            Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Slavonskom Brodu, čine imovinu Grada Slavonskog Broda.

Članak 98.

            Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

            Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

            Imovina u vlasništvu Grada može se otuđiti ili na drugi način raspolagati (najam, zamjena, darovanje, pravo građenja i ostalo ) na osnovi javnog natječaja koji se objavljuje u lokalnom tisku i/ili službenoj web stranici Grada, osim ako Zakonom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 99.

            Grad Slavonski Brod ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

            Prihodi Grada Slavonskog Broda su:

-       gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,

-       prihodi od naknada za koncesije

-       prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-       prihodi od koncesija,

-       novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Slavonski Brod u skladu sa zakonom,

-       udio u zajedničkom porezu

-       sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

-       drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 100.

            Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Slavonskog Broda iskazuju se u proračunu Grada Slavonskog Broda.

            Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

            Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 101.

            Proračun Grada Slavonskog Broda i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

            Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 102.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika ili drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 103.

            Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

            Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 104.

            Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

            Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

            Grad će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputama i drugim aktima ministarstva nadležnog za financije na mrežnim web stranicama Grada objavljivati informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da su informacije lako dostupne i pretražive.

XIII.        AKTI GRADA

Članak 105.

            Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

            Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 106.

            Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, procedure, ostale akte te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 107.

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 108.

Gradonačelnik osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća na način u postupku propisanim ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 109.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Brodsko-posavske županije, odnosno nadležnom tijelu državne uprave prema posebnom zakonu kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 110.

            Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, sukladno posebnom zakonu.

Članak 111.

Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu sukladno zakonu.

Nadzor zakonitosti općih akata Gradskog vijeća obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svom djelokrugu.

Članak 112.

            Detaljnije odredbe o aktima Grada Slavonskog Broda i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 113.

            Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda koje ima naziv "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda".

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.

            Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV.      JAVNOST RADA

Članak 114.

            Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

            Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 115.

            Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

-       javnim održavanjem sjednica,

-       izravnim radijskim prijenosom sjednica Gradskog vijeća

-       sudjelovanjem vijećnika u televizijskim i radio emisijama

-       izvještavanjem i napisima u tisku, web stranicama Grada Slavonskog Broda, elektroničkim medijima i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-       objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda i na web stranicama Grada Slavonskog Broda.

            Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

-       izvještavanjem i napisima u tisku, web stranicama Grada Slavonskog Broda, elektroničkim medijima, društvenim mrežama i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-       objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Slavonskog Broda i na web stranicama Grada Slavonskog Broda.

-      

            Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku, web stranicama Grada Slavonskog Broda, elektroničkim medijima, društvenim mrežama i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XV.      SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 116.

            Način djelovanja Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 117.

            Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XVI.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 118.

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća.

            Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

            Gradsko vijeće, većinom glasova nazočnih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

            Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 119.

            Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Grada Slavonskog Broda  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 14/01., 10/05., 2/06., 19/07. i 1/08.) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 120.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01., 10/05., 2/06., 19/07. i 1/08.).

Članak 121.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjerniku Brodsko-posavske županije“  

                                                                                                          

                                                                         

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave