• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu


Grad Slavonski Brod ulazi u 2020. godinu s proračunom u visini od 479,2 milijuna kuna. Naime, Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu na svojoj 14. sjednici održanoj 29. studenog 2019. godine.


Prijedlog Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu izrađen je na osnovu izvršenja proračuna u 2019. godini, kretanju gospodarstva u okruženju i na vlastitim procjenama i projekcijama. Novina i znatno povećanje planiranih proračunskih sredstava u 2020. godini temelji se na obvezi uključivanja u Proračun sredstava za plaće zaposlenih u osnovnim školama te ugovaranja i planiranja kapitalnih investicija putem kandidatura prema državnim i europskim fondovima, a posebice ITU projekata.


U slijedećoj godini planira se nastavak izgradnje i opremanje dvorane Osnovne škole "Bogoslav Šulek" kao i dodatna ulaganja u ostale objekte namijenjene odgoju i obrazovanju u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i stvaranja preduvjeta za jednosmjensku nastavu. Također u planu je i izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija sportskih objekta i stadiona na Savi. Jedan od važnijih projekata je i završetak izgradnje mjesnog doma na Koloniji, kao i nastavak projekta izgradnje gradskih stanova za najam za mlade, obnova Hrvatskog doma, nastavak unaprjeđivanja programa iz zaštite okoliša, izgradnja komunalne infrastrukture u gradu i poduzetničkim zonama te dr.


Veliki dio planiranih projekata financirat će se iz fondova EU i državnih fondova za sufinanciranje EU projekta: Kuća tambure, Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić, Inovacijski centar InnoBROD, Komunalna infrastruktura u Tvrđavi, biciklističke staze na urbanom području Slavonski Brod, opremanje Kuće tambure i Tvrđave-kavalira i drugi projekti za koje će Grad kandidirati u 2020. godini. Najveći dio ovih kapitalnih projekata realizirat će se kroz ITU mehanizam, no zbog velike vrijednosti tih projekata i znatnijeg iznosa vlastitih sredstava projekti su planirani i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Kao jedan od važnijih projekata u proračunu je svakako rekonstrukcija autobusnog kolodvora čime će Grad napokon dobiti adekvatno autobusno polazište i dolazište kakvo i priliči sedmom po veličini gradu u Hrvatskoj.


Grad Slavonski Brod i u ovom proračunu postavlja kao prioritete osiguravanje što povoljnijih uvjeta za život svojih sugrađana, posebice mladih obitelji te sustavno planira i radi na poboljšanju populacijske politike, poboljšavajući uvjete života i rada građana. Svojim socijalnim programom Grad također nastoji dodatnim oblicima pomoći podići razinu socijalne sigurnosti svojih sugrađana kako uvođenjem različitih pomoći usmjerenih prema pojedincima i obiteljima, tako i kroz razvoj te poticanje programa za podizanje kvalitete života s posebnim naglaskom na djecu i mlade. U proračunu za 2020. godinu i dalje se planiraju sredstva za mjere koje su dosad pokazale pozitivne rezultate, a koje su usmjerene na poboljšanje demografske politike: jednokratne novčane pomoći za novorođenčad od 2.500,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete 3.500,00 kuna te za treće i svako sljedeće dijete 5.000,00 kuna. Uz naknadu, proračunom se nastavlja s mjerom koja je primijećena kao značajna pomoć mladim obiteljima, a radi se o opremi za prvorođeno dijete u obitelji. Uz navedene mjere, Grad će i u 2020. izdvojiti sredstva za subvencioniranje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada.


Osim toga, Grad Slavonski Brod ulaže i u poboljšavanje kvalitete predškolskog odgoja financiranjem izgradnje novih prostora te obnovom postojećih prostora namijenjenih za provođenje predškolskog odgoja. Također, značajna sredstva ulažu se s ciljem poboljšanja i podizanja standarda u osnovnom školstvu kroz razne projekte, programe i djelatnosti kao što su produženi boravak, rekonstrukcija i dogradnja školskih prostora radi stvaranja boljih uvjeta rada te uvođenje jednosmjenske nastave, kao i osiguravanje troškova prehrane učenicima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada, provođenje projekata EU i ministarstva: Helping, Lunch box, Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Također, kroz socijalni program Grada i dalje će se pomagati građanima koji se nalaze u najtežoj financijskoj situaciji te umirovljenicima s područja Slavonskog Broda.

 

ODAKLE NOVAC DOLAZI
Prihodi od poreza 128.426.436,00
Prihodi od pomoći 202.864.801,00
Prihodi od imovine 9.475.801,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 37.746.849,00
Prihodi od prodaje proizvoda, roba, usluga i donacija 11.602.844,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.005.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 2.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 905.400,00
Višak prihoda 57.800.000,00
Primici zajmova 27.403.451,00
Ukupno kn: 479.230.582,00

 

GDJE SE NOVAC INVESTIRA
Rashodi za zaposlene 140.079.384,00
Materijalni rashodi 72.037.929,00
Financijski rashodi 826.480,00
Subvencije 4.561.951,00
Pomoći 5.042.500,00
Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna 9.419.500,00
Donacije i ostali rashodi 10.774.414,00
Rashodi za nabavu neproizvodne imovine 2.213.188,00
Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine 130.889.035,00
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini 95.781.201,00
Izdaci iz računa financiranja 7.605.000,00
Ukupno kn: 479.230.582,00

 

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
(nosioci razdjela su upravni odjeli Grada)  
Upravni odjel za društvene djelatnosti
38,34% 183.764.874,00
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 24,16% 115.823.193,00
Upravni odjel za gospodarstvo 19,97% 95.727.254,00
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 8,09% 38.794.726,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
4,17% 19.993.899,00
Upravni odjel za financije i računovodstvo
5,01% 24.055.289,00
Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) 0,22% 1.071.347,00
Ukupno kn: 479.230.582,00

 

Gradimo i razvijamo naš grad

Proračunom za 2020. godinu za nove investicije, izgradnju i održavanje objekata, izgradnju, održavanje te rekonstrukciju cesta i komunalne infrastrukture te za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdvojili smo 228.883.424 kuna (stanovi za mlade, društveni domovi, Hrvatski dom, Kuća Brlić, Tvrđava, sportski objekti, vrtići, škole, autobusni kolodvor, ulaganja na objektima u vlasništvu grada… svi kapitalni objekti).

 

Uređujemo ceste, pješačke staze i javnu rasvjetu u Slavonskom Brodu

Program gradnje za 2020. godinu pogledajte ovdje

Izgradnja cesta
3.795.000,00
Izgradnja pješačkih staza 1.425.000,00
Izgradnja javne rasvjete 980.000,00
Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta i pješačkih staza 5.800.000,00
Energetska obnova javne rasvjete 15.000.000,00
Projekti komunalnog sustava, naknade za priključenja, pomoć TD Vodovod za gradnju vodovoda i kanalizacije 1.100.000,00
Plan održive urbane mobilnosti urbanog područja Sl. Brod 584.026,00
Punionica za električna vozila 360.700,00
Ukupno kn: 29.044.726,00

 

 

Održavanje komunalne infrastrukture

Dio proračunskih sredstava svake je godine namijenjen održavanju cesta i javnih površina našeg grada za što će se u idućoj godini izdvojiti 9.750.000 kuna.

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete 5.950.000,00
Održavanje cesta, pješačkih staza, mostova, horizontalna i vertikalna signalizacija 3.500.000,00
Odvodnja atmosferskih voda i ostale komunalne usluge 300.000,00
Ukupno kn: 9.750.000,00

 

Zaštita okoliša

Gradskim proračunom za 2020. godinu za područje uređenja i zaštite okoliša previđen je iznos od 21.910.000 kuna. Svakako najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova na sanaciji odlagališta Vijuš, izgradnja sortirnice i kazete, ulaganja u dječja igrališta, održavanje javnih zelenih i prometnih površina, uređivanje grada te drugi programi u gospodarenju otpadom uz sufinanciranje.

 

Briga za građane svih dobnih skupina

Grad Slavonski Brod kontinuirano pomaže građanima kroz različite oblike pomoći s području socijalne skrbi. Istovremeno, kroz razne oblike gradskih potpora i pomoći nastojimo građanima svih dobnih skupina olakšati svakodnevicu i smanjiti im životne troškove. Grad tako već godinama, primjerice, subvencionira javni gradski prijevoz za učenike i povlaštene skupine građana, subvencionira cijenu gradskih dječjih vrtića, prehranu osnovnoškolaca s područja grada te financijski pomaže u radu brojnim udrugama s područja kulture, sporta, obrazovanja. Nastavljaju se i radovi na energetskoj obnovi škola. Tijekom 2020. godine za sve ove programe, koji su u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, bit će izdvojeno 183.764.874 kuna.

Program predškolskog odgoja         27.460.248,00
Program osnovnog školstva 113.204.803,00
Programi s područja kulture     11.726.125,00
Program socijalne skrbi 16.621.316,00
Područje sporta 12.176.632,00
Područje tehničke kulture, znanosti i visokog obrazovanja 1.432.000,00
Ostale potrebe u društvenom djelatnostima 1.143.750,00
Ukupno kn: 183.764.874,00

 

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)


Ukupna procijenjena vrijednost projekata iz ITU mehanizma iznosi 145 milijuna kuna. Zbog velike vrijednosti projekata i znatnijeg iznosa vlastitih sredstava projekti su planirani i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.


Tako se u 2020. godini planiraju sredstva za:

  • Inovacijski inkubator, biciklističke staze, Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić (obnova kuće Brlić), projekti revitalizacije kulturne baštine: komunalna infrastruktura u Tvrđavi, obnova Sjevernog kavalira, Kuća tambure, opremanje Kuće tambure i Sjevernog kavalira, izrada Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod.

 

Struktura rashoda i izdatka po razdjelima

Gdje se novac investira?

Odakle novac dolazi?

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit