fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do 20. veljače 2019. godine na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostave svoje komentare i mišljenja na prijedlog Nacrta Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi na području grada Slavonskog Broda.

Naime, Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 dalje: Zakon ) kojim je propisana obveza donošenja nove Odluke o komunalnoj naknadi.

Sukladno gore navedenom, Grad Slavonski Brod dužan je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) radi usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Stoga su ovom Odlukom uređena bitna pitanja propisana odredbom čl.95.st.1. Zakona te ostala pitanja tehničko-provedbenog karaktera u svezi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade koja predstavljaju ustaljenu upravnu praksu. 

Kako se u predloženom nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi radi uglavnom o usklađenju odredbi dosadašnje Odluke s odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, najveći dio prava i obveza u svezi komunalne naknade je ostao nepromijenjen u odnosu na važeću Odluku te se nisu mijenjali koeficijenti zona, koeficijenti namjene niti kategorije subjekata oslobođenih od plaćanja komunalne naknade.

Stoga ovaj nacrt prijedloga ne dovodi do povećanja visine obveze komunalne naknade za građane grada Slavonskog Broda nego ista ostaje na dosadašnjoj razini.

Najveći dio izmijenjenih odredbi je razrada postupovnih odredbi i tehničko-provedbenih pitanja zbog činjenice da je od donošenja trenutno važeće Odluke o komunalnoj naknadi, odnosno njenih posljednjih izmjena i dopuna , proteklo dulje vremensko razdoblje u kojem je nastala i potreba iznalaženja novih odgovarajućih rješenja za pojedine praktične situacije. Ovim promjenama unaprijedit će se upravno postupanje prilikom određivanja obveze plaćanja komunalne naknade, a sam proces postati razumljiviji i transparentniji građanima.

U odnosu na postupak utvrđivanja komunalne naknade novi Zakon donosi određene novine koje iznosimo u nastavku.
- promijenjen je obveznik komunalne naknade. Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji je stupanjem na snagu novog Zakona, prestao važiti, obveznici plaćanja komunalne naknade bili su „vlasnici odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta“. Prema novom Zakonu komunalnu naknadu plaća vlasnik navedenih istih nekretnina za koje se plaća komunalna naknada (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište), odnosno korisnik, ali korisnik ako je na njega od strane vlasnika prenesena pisanim ugovorom obveza plaćanja komunalne naknade, ako se nekretnina koristi bez pravne osnove ili ako se ne može utvrditi vlasnik (članak 93. Zakona).

- Novina je prema novom Zakonu institut solidarnog jamstva za plaćanje komunalne naknade. Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade od strane korisnika u slučaju kada je vlasnik pisanim ugovorom prenio obvezu plaćanja komunalne naknade na korisnika (članak 93. stavak 3. Zakona).

- Sljedeća novina je da se komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos komunalne naknade plaća mjesečno ili u obrocima (članak 101. Zakona). Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao se mjesečni iznos komunalne naknade. Godišnji iznos komunalne naknade prema članku 101. stavak 2. Zakona predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada i jediničnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinični iznos komunalne naknade po m2 površine predstavlja, prema članku 99. stavak 2. Zakona, umnožak koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

- treća bitna novina Zakona je što obveznik komunalne naknade, koji u zakonskom roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene obveznika ili promjene obračunske površine ili namjene nekretnine, ne prijavi Gradu nastanak ili promjenu svoje obveze, dužan platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze (članak 94. stavaka 4. Zakona). Ovom zakonskom izmjenom značajno će se poboljšati praksu utvrđivanja i naplate komunalne naknade jer će se obveza moći retrogradno utvrđivati za prijašnja razdoblja.

Naime, u sustavu prijašnjeg Zakona mnogi obveznici nisu prijavljivali u zakonskom roku promjenu osobe obveznika, a novog obveznika se po zakašnjeloj prijavi ili po službenoj dužnosti moglo obvezati samo od početka kalendarske godine u kojoj se donosilo novo rješenje o komunalnoj naknadi (sudska praksa upravnog suda), tako da je ostao problem naplate prijašnjih godina od nastanka promjene obveznika do godine od koje se mogla naplaćivati naknada na ime novog vlasnika. Po ovom novom sustavu obveznik je dužan platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Za razliku od prijašnjeg Zakona , novi Zakon jasno navodi kada nastaje obveza plaćanja komunalne naknade (članak 94. stavak 1. Zakona). Za novoizgrađenu nekretninu obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno ako se nekretnina koristi bez uporabne dozvole danom početka korištenja. Za postojeću nekretninu obveza plaćanja nastaje danom sklapanja kupoprodajnog ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se steče vlasništvo, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. Tu je bitno reći da obveza uvijek nastaje od dana što znači da se ne može utvrditi da nastaje od početka sljedećeg mjeseca ili godine.

Sljedeća novina Zakona je i u tome što se po uzoru na komunalni doprinos propisuje minimalno obavezni sadržaj rješenja o komunalnoj naknadi i apsolutna ništavost rješenja o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj (članak 101. Zakona).

Na kraju, značajna je novina da se po novom Zakonu postupak donošenja rješenja o komunalnoj naknadi i postupak prisilne naplate potraživanja po rješenju (ovrha) provodi na način propisan Općim poreznim zakonom , a Zakon o općem upravnom postupku samo kada Općim poreznim zakonom nije riješeno drugačije. To znači da se obveza plaćanja komunalne naknade utvrđuje prema pravilima poreznog postupka, što daje jače instrumente za utvrđivanje te obveze kao javnog davanja kojim se financiraju komunalne djelatnosti.

Na temelju odredbe članka 95. stavka 1. Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo