fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do dana 11. siječnja 2018. godine dostavi svoje komentare i mišljenja na Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sukladno članku 28.st.1 t.1 Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine „ 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave je dužna na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, dalje u tekstu; javna usluga. Javna usluga podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu otpada. Korisnik usluge je, sukladno članku 5.Zakona, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik pojedinog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio korisnika usluge.

Davatelj usluge je, sukladno čl.30 st.4 i članku 31. st.1 trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave , javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave ili pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a koji obavljaju javnu uslugu. 
Javnu uslugu na području grada Slavonskog Broda pruža trgovačko društvo Komunalac d.o.o, Stjepana pl. Horvata , Slavonski Brod.

Sadržaj Odluke o načinu pružanja javnih usluga propisan je čl. 30. st. 7. Zakona i čl.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ 50/17), a sadrži:

- kriterij obračuna količine otpada
- standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
- najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
- obračunska razdoblje kroz kalendarsku godinu
- područje pružanja javne usluge
- opće uvjete ugovora s korisnicima
- popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište
- odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
- odredbe o provedbi ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti
- način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana za neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
- uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge
- prihvatljiv dokaz izvršavanja javne usluge 
- cijena minimalne javne usluge
- način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Odluka može sadržavati i: kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu, odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada, odredbe o korištenju površina kojima upravlja jedinica lokalne samouprave za potrebe kompostiranja biootpada koje može obavljati korisnik usluge, odredbe o krupnom (glomaznom) otpadu koji se preuzima u okviru javne usluge, način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Prijedlog je da se u Odluci odredi kazna u iznosu od 100,00kn jer će cijene po novom cjeniku ostati na približnoj razini starih cijena te se time pokušava izbjeći da ugovorne kazne budu drastične u odnosu na samu cijenu usluge. S druge strane želi se postići da primjena ugovornih kazni korisniku predstavlja poticaj u smjeru poštivanja ugovora, odnosno u smjeru zakonitog postupanja s otpadom.

Sukladno članku 30. stavku 7. i 8. Odluku o načinu pružanja javne usluge donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Po donošenju odluke predstavničko tijelo dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i objaviti je u službenom glasilu i na mrežnim stranicama.

Prijedlog Odluke nalazi se na sljedećoj poveznici.

 

"""""""""</p>"

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo