fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.), a u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. ) i  članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, nakon razmatranja na Kolegiju Gradonačelnika, donosi

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za stratešku procjenu), a u svrhu ocjenjivanja cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš.

Članak 2.

U Povjerenstvo za stratešku procjenu imenuju se:

 • Tamara Mokricki, mag.ing.aedif., Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo - privremena pročelnica, predsjednica Povjerenstva,
 • Ljiljana Curić, dipl.ing.agr., Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša - savjetnica za zaštitu prirode i okoliša, članica Povjerenstva,
 • Zlatko Zarožinski, struč.spec.crim., Policijska uprava Brodsko-posavska - policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu, član Povjerenstva,
 • Irena Kozina, mag.ing.oecoing., Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša - voditeljica pododsjeka za zaštitu okoliša, članica Povjerenstva,
 • Željko Kovačević, dipl.ing., Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo – viši stručni suradnik za promet, član Povjerenstva.

Za tajnika Povjerenstva za stratešku procjenu imenuje se Josip Tonček, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo – upravni referent.

Članak 3.

Povjerenstvo za stratešku procjenu iz članka 1. ove Odluke obvezno je izvršavati zadaće sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša te u svom radu primjenjivati odredbe propisane Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).

Članak 4.

Povjerenstvo za stratešku procjenu se osniva na određeno vrijeme i to ono koje je potrebno za izvršenje zadataka iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Članovi Povjerenstva za stratešku procjenu iz članka 2. ove Odluke koji će biti nazočni sjednicama Povjerenstva za stratešku procjenu imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad sukladno članku 72. Zakona o zaštiti okoliša, a ista se obračunava po održanoj sjednici u visini dnevnice za službeno putovanje koja se priznaje službenicima u Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda.

Iznimno od prethodnog stavka ove točke Odluke, pravo na novčanu naknadu ne ostvaruju članovi Povjerenstva za stratešku procjenu – službenici Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda, Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda i tajnik Povjerenstva za stratešku procjenu.

Članak 6.

Administrativne poslove Povjerenstva za stratešku procjenu obavljat će tajnik Povjerenstva za stratešku procjenu i Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda.

Tajnik Povjerenstva za stratešku procjenu sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Ova Odluka objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda, www.slavonski-brod.hr, a stupa na snagu danom donošenja.


GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/19-01/469
URBROJ:2178/01-07-20-12
Slavonski Brod, 7. svibnja 2020.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo