fbpx
 
 

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 03/17)  i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
„Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“


I.

U Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ KLASA:350-01/19-01/469, URBROJ:2178/1-01-09-19-3 od 26. kolovoza 2019. godine mijenja se točka III. koja izmijenjena glasi:

U okviru strateške procjene utjecaja na okoliš provest će se glavna ocjena prihvatljivosti plana održive mobilnosti za ekološku mrežu sukladno članku 63. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članku 26. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19) te prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine br. 146/14).

Rješenjem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Brodsko-posavske županije KLASA: UP/I 612-07/19-01/25, URBROJ: 2178/1-03-20-06 od 10. siječnja 2020. godine utvrđeno je da je za planirani Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U cilju očuvanja bioraznolikosti zaštićenih područja, Značajnog krajobraza Jelas polje i Posebnog ornitološkog rezervata Bara Dvorina, strogo zaštićenih divljih vrsta, te ugroženih i rijetkih stanišnih tipova za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže, izdaju se sljedeći uvjeti zaštite prirode:

  • osigurati povezanost i onemogućiti stradavanje životinja na prometnicama osiguranjem dovoljnog broja prolaza/prijelaza i usmjeravajućih struktura za male (vodozemce, gmazove, male sisavce) i veće životinje, regulacijom brzine i drugim mjerama;
  • prije planiranja prolaza/prijelaza istražiti migratorne dnevne i sezonske puteve životinja;
  • izbjegavati planiranje novih trasa prometnica kroz te u blizini močvarnih i vlažnih područja važnih za ptičje vrste, osobito značajnog krajobraza i posebnog ornitološkog rezervata;
  • izbjegavati planiranje trasa kroz ili u blizini očuvanih livadnih i pašnjačkih staništa;
  • osigurati zadržavanje postojećeg hidrološkog režima okolnih staništa osiguranjem odgovarajuće hidrološke povezanosti površinskih i podzemnih tokova i razina podzemnih voda;
  • izbjegavati izmjenu i utvrđivanje riječne obale, te druge hidromorfološke i hidrološke izmjene vodotoka;
  • izbjegavati korištenje rasvjete na dijelovima gdje to nije potrebno radi sigurnosti;
  • izbjegavati kumulativni utjecaj više linearnih infrastruktura;
  • osigurati pročišćavanje oborinskih voda s kolnika i parkirališta.

II.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi su.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda“.

 

Prilog:

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit