fbpx
 
 

Upravni odjel za društvene djelatnosti
Klasa: 620-01/19-01/37
URBROJ: 2178/01-04-19-2
Slavonski Brod, 26. ožujka 2019.
 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda raspisuje se:


NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje sportske građevine
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

Predmet natječaja je dodjela na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

I.

Kajak kanu klub
Sportska građevina nalazi se u Slavonskom Brodu, Splavarska ulica, na k.č.br. 4268, k.o. Slavonski Brod.
Sportska građevina, prostor namijenjen za sportaše, prizemlje površine 608,21 m² , daje se na upravljanje i korištenje sportskim udrugama registriranim u Uredu državne uprave za obavljanje sportskih djelatnosti iz područja kajaka.

II.

 1. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.
 2. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
 • redovito održavanje športske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema   namjeni građevine, a posebno za provođenje Programa javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda,
 • primjerena zaštita sportske građevine,
 • određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,
 • primjereno osiguranje sportske građevine,
 • obavljanje stalnih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
 • kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima,
 • donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom,
 • drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskom građevinom.
 1. Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se:

 • troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.),
 • troškovi komunalnih usluga (voda, odvodnja, smeće i sl.),
 • troškovi premije osiguranja sportske građevine,
 • plaće ili honorari djelatnika na održavanju građevine,
 • troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.
 1. Kriteriji za davanje određene sportske građevine na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi su sljedeći:
 • koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,
 • koja je član nacionalnog sportskog saveza, Županijskog saveza sportova i Zajednice sportskih udruga Grada,
 • koja je uključena u redoviti sustav natjecanja verificiran od strane nacionalnog sportskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja,
 • koja okuplja određeni broj djece u sportskoj školi - masovnost,
 • koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada - tradicija,
 1. Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće akte:
 • dokaz, odnosno potvrdu o članstvu u Zajednici sportskih udruga Grada Slavonskog Broda,
 • izjava o duljini vremena korištenja određene sportske građevine,
 • Program korištenja i održavanja sportske građevine iz kojeg će biti vidljiv interes Grada Slavonskog Broda za razvojem sporta uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,
 • potvrda i izjava Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda o statusu sportske udruge, te kvaliteti objedinjavanja istovrsne grane sporta na određenoj sportskoj građevini,
 • Statut udruge,
 • dokaz o broju članova udruge razvrstanih po dobnim kategorijama.

Sudionik  natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu ,OIB, kontakt podatke , točnu naznaku sportske građevine za koju se natječe.

 1. Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE
SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

 1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
 1. Sve specifičnosti vezane uz pojedine sportske građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave