fbpx
 
 

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. dalje: ZSN), privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda, objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem vježbenika 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu

-     Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol – vježbenik

-     1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci vježbeničkog staža

      radi osposobljavanja za službu

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno odredbi članka 12. ZSN-a:

      -     punoljetnost,

      -     hrvatsko državljanstvo i

      -     zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba   

            prima.

 Kandidati/kinje  moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnostima, politologije, komunikologije ili druge društvene ili humanističke struke (300 ECTS bodova)
  • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž
  • poznavanje rada na računalu

            U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam  postoje zapreke iz odredbe članka 15. i 16.  ZSN-a.

            Sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj: 107/07. i 118/12.), objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

            Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.); izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

            U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od radnog iskustva propisanim za vježbenički staž.

            Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

            Za prijem u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

            Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i potpune provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

            Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj te se ne smatra kandidatom u postupku.

            Na Web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za tu provjeru.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se sukladno Uputama i obavijestima kandidatima na način, u mjestu i vremenu održavanja testiranja koji će biti pravodobno objavljeni prije održavanja testiranja na oglasnoj ploči upravnog tijela i web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi  za Javni natječaj pozvati se na to pravo, navesti kategoriju po kojoj smatra da ostvaruje pravo prednosti, priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta te u slučaju da ispunjava zakonske pretpostavke za pravo prednosti ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( „Narodne novine“, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“, broj: 121/17.,  98/19. i 84/21.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javni natječaj, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati su dužni predati prijavu na Javni natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj/oglas“ dostupnim na službenoj web-stranici Grada uz objavu ovog javnog natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. Obrazac za prijavu na javni natječaj/oglas, popunjen i vlastoručno potpisan,
  2. životopis, sukladan odredbama ovog javnog natječaja,
  3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, presliku putovnice ili vojne iskaznice, presliku domovnice-ne stariju od 6 mjeseci sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, broj: 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11., 110/15., 102/19. i 138/21.),
  5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja), ne starija od 3 mjeseca,
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koje ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku, Dokumenti predani uz prijavu neće se vratiti kandidatima. Kandidati koji ne prilože svu traženu dokumentaciju neće se pozvati na dopunu prijave.

Ukoliko je na pojedinim dokumentima uz prijavu navedeno različito osobno ime kandidata zbog promjene osobnog imena, kandidat je obvezan priložiti dokaze o promjeni osobnog imena ( rješenje o promjeni osobnog imena, preslika vjenčanog lista i slično).

U životopisu se navode nazivi radnih mjesta, vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na  pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.

Kandidat koji je obrazovanje završio u inozemstvu dužan je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj.

            Pod dokazom o ukupnom radnom iskustvu ne smatra se potvrda HZMO o stažu i plaći jer ista ne sadrži sve potrebne podatke.

 Uz prijavu kandidati nisu obvezni, no mogu priložiti popratno (motivacijsko) pismo („cover letter“), preporuke, preslike dokaza o dodatnim stručnim usavršavanjima i slično.

Pod „poznavanjem rada u računalu“ smatra se, u pravilu, poznavanje korištenja osobnim računalom u standardnim uredskim aplikacijama što uključuje, među ostalim, znanje upravljanja datotekama, znanje osnova operativnog sustava, znanje rada u programu za obradu teksta ( npr.MS Word), znanje rada u tabličnom kalkulatoru (npr. MS Excel), znanje rada u bazama podataka ( npr. MS Access), znanje rada u pregledniku Interneta (npr, MS Internet Explorer) te znanje korištenja aplikacije elektroničke pošte ( Npr. MS Outlook).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na Javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama,“  na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Javni natječaj – Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol – vježbenik - ne otvarati“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda. Prijave poslane elektroničkom poštom ili faxom neće se razmatrati. Ne postoji obveza razmatranja prijava na kojima nije navedena naznaka za koji javni natječaj se prijava podnosi te je Grad ovlašten vratiti takvu prijavu prijavitelju bez razmatranja.  Kandidat može dopuniti prijavu do isteka roka za podnošenje prijava, a koja se predaje na isti način kao prijava.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenih na Javni natječaj, sukladno članku 21. ZSN-a, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.

            Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu, ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom javnom natječaju te koji budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema rasporedu grupa na službenim web-stranicama Grada. Napominje se da se elektronička dostava može obaviti u bilo koje vrijeme (članak 94. stavak 2. ZUP).

            Upućuju se kandidati na redovitu provjeru svih informacija u svezi ovog javnog natječaja na službenim web stranicama Grada i oglasnoj ploči te svojim ulaznim spremnicima elektroničke pošte redovitu provjeru i osiguravanje tehničkih mogućnosti i funkcionalnosti svojih uređaja, spremnika elektroničke pošte i internetske veze te svoje dostupnosti jer za navedeno snose vlastitu odgovornost.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj  koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua sukladno objavljenim Uputama i obavijesti kandidatima.  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

            Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

            Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

            O rezultatima javnog natječaja  kandidati će biti obaviješteni u skladu sa ZSN-a, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.                                                                                  

PRIVREMENI PROČELNIK:

Vedran Kožul, mag.iur.

Prilog:


Poveznice:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave