Ispis

Člankom 1. Odluke o izmjeni i dopuni odluke o porezima Grada Slavonskog Broda („Narodne Novine" RH, broj: 02/2014) određeno je da poslove u svezi s utvrđivanjem, naplatom i ovrhom poreza na potrošnju koje je do sada obavljala Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Slavonski Brod, obavlja Upravni odjel za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda.

Slijedom navedenog, obveznici poreza na potrošnju dužni su mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju za siječanj 2014. godina i nadalje dostavljati u Gradsku upravu Grada Slavonskog Broda.


PRAVNI TEMELJ, OBVEZNIK I IZNOS

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića propisan je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave „Narodne novine" RH, broj: 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/.00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) i Odlukom o porezima Grada Slavonskog Broda („Narodne novine" RH, broj: 36/10., 14/11., 96/13. i 02/14.).
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju: alkoholnih pića (prirodna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Slavonskog Broda.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području grada Slavonskog Broda.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% utvrđene osnovice.


OBRAČUNSKO RAZDOBLJE, ROKOVI I PLAĆANJA

Obračunsko razdoblje je razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porezni obveznik sam utvrđuje obvezu poreza na potrošnju i iskazuje je u obrascu PP-MI-PO, mjesečnom izvješću o obračunu i uplati poreza na potrošnju.

Mjesečno izvješće, obrazac PP-MI-PO, predaje se do dvadesetog dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja, odnosno prethodnog mjeseca.

Obračunati i prijavljeni porez na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti u rokovima koji su propisani za plaćanje Poreza na dodanu vrijednost, odnosno do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje.

Plaćanje poreza na potrošnju se vrši u korist sredstava proračuna Grada Slavonskog Broda na žiro-račun otvoren kod „Raiffeisenbank Austria" d.d.
IBAN: HR3324840081839600002
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 1708-OIB OBVEZNIKA


DOSTAVLJANJE OBRASCA PP-MI-PO (mjesečnog izvješća o obračunu i uplati poreza na potrošnju)

Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, potpisan i ovjereno pečatom može se predati:
1. osobno ili poštom u pisarnicu Grada Slavonskog Broda, Vukovarska, kbr. 1., 35000, Slavonski Brod
2. elektroničkim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


KAZNENE ODREDBE

Člankom 89. stavak 1. točka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je, da će se novčanom kaznom od 500,00 kn do 25.000,00 kn kazniti za prekršaj pravna ili fizička osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju u propisanom roku, dok je člankom 89. stavak 2. propisano da će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi.


PROPISI

  • Opći porezni zakon („Narodne novine" RH, broj: 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13.)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" RH, broj: 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/.00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.)
  • Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda („Narodne novine" RH, broj: 36/10., 14/11., 96/13. i 02/14.)


PRILOG:

- Obrazac Mjesečnog izvješća (xls)
- Obrazac Mjesečnog izvješća (pdf)
- Porez na potrošnju - obavijest poreznim obveznicima (pdf)