Ispis
Kategorija: Vijesti

IMG 3783 resize

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, između ostalog, osigura i funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području. Minimalni broj reciklažnih dvorišta definiran je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a jedinica lokalne samouprave je dužna osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta koji omogućava pristupačno korištenje svim stanovnicima područja.

Grad Slavonski Brod je na svom području osigurao 3 reciklažna dvorišta. Prethodnih godina osnovana su 2 reciklažna dvorišta smještena na Sjevernoj veznoj cesti 52 i u Gospodarskoj ulici 4. Kako bi se ispunila zakonska obveza o minimalno potrebnom broju, Gradu Slavonskom Brodu odobrena su sredstva za sufinanciranje izgradnje i opremanja trećeg reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda u visini 85% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 593.698,00kn.

Treće reciklažno dvorište izgrađeno je na odlagalištu otpada Vijuš – jug u Slavonskom Brodu, a njime će, kao i za već 2 postojeća, upravljati TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod. Kao i prethodna dva reciklažna dvorišta i za novo reciklažno dvorište ishođene su sve potrebne dozvole za rad sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a reciklažna dvorišta su u potpunosti izgrađena prema tehnološkim uvjetima koji su propisani u Pravilniku o gospodarenju otpadom.

Radno vrijeme trećeg reciklažnog dvorišta:

Zimsko radno vrijeme (od 1. 11. do 31. 3)

Pon-pet: 07:00 - 16:30

Subota: 07:00 - 13:30

Ljetno radno vrijeme ( od 1. 4. do 31. 10.)

Pon-pet: 07:00 - 19:30

Subota: 07:00 - 13:30

Građani sa područja Slavonskog Broda u reciklažna dvorišta mogu predati otpad bez naknade, a prvenstveno problematični otpad (otpad iz kućanstava koji sadrži opasne tvari), otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadnu plastiku, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, baterije i akumulatore, električnu i elektroničku opremu, građevni otpad iz kućanstava koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik (beton, cigle, crijep, pločice, keramiku, izolacijski materijali i sl.), otpadne tiskarske tonere koje sadrže opasne tvari, otpadne gume i drugi otpad propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Na samom ulazu u reciklažno dvorište postavljena je tabla sa točnim popisom svih vrsta otpada koje građani mogu predati. Također, dodatno se na svakom spremniku za otpad, koji se nalazi unutar reciklažnog dvorišta, nalazi manja tabla sa oznakom i nazivom vrste otpada koja se odlaže u taj spremnik.

Reciklažnim dvorištima omogućit će se kontrolirano odvojeno sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje manjih količina otpada po vrstama. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom jer služe kao premosnica između građana kao posjednika otpada, ovlaštenog sakupljača, te ovlaštenih obrađivača otpada što za cilj ima povećanje stope odvojeno prikupljanja otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada. Također, reciklažna dvorišta doprinose smanjenju onečišćenja okoliša kao i ispunjavanju zakonskih odredbi te ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine.