Ispis
Kategorija: Vijesti

Sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 7/97., 16/01., 12/03., 2/08., 7/09, i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/16., 6/19.), članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01, - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17. i 98/19.) i članku 47. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09. i 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Povjerenstva za bodovanje i sastavljanje liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, donosi 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Liste prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu

Grada Slavonskog Broda 

Prilozi: