fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

kolegij220512.JPGNa današnjem Kolegiju gradonačelnika Slavonskog Broda donijeta je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za modernizaciju i izgradnju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području grada Slavonskog Broda u 2012. godini.
NAJPOVOLJNIJA PONUDA "FELIKS REGULACIJE" ZA MODERNIZACIJU CESTA
Na objavljeni javni poziv na nadmetanje pristigle su dvije ponude od kojih je sukladno kriteriju najniže cijene najpovoljnijom izabrana ponuda Feliks regulacije d.o.o. iz Slavonskog Broda s ponuđenom cijenom od 1.719.077,10 kuna, odnosno s ukupnom cijenom s PDV-om od 2.148.846,38 kuna. Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja od 10 dana ukoliko se ne izjavi žalba.
PRIJAVA TRI PROGRAMA JAVNIH RADOVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Kolegij je dao suglasnost za prijavu Programa javnih radova iz područja socijalne skrbi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
U sklopu provedbe Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2012. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio Javni poziv za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2012. godini. Ovim je pozivom, između ostalog, predviđena mogućnost korištenja sredstva za programe iz područja socijalne skrbi.
Nakon analize potreba na terenu i u suradnji s udrugama koje provode programe podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva (stari i nemoćni, osobe s invaliditetom i osobe s intelektualnim poteškoćama), izrađena su tri programa koja predviđaju zapošljavanje 12 osoba kroz Program javnih radova. Ovim je programom planirano sufinanciranje 100 posto iznosa bruto plaće (3.300,84 kune) od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dok Grad sudjeluje u troškovima nabavka potrebne opreme za rad i polaganje zaštite na radu. Gradonačelnik odobrava prijavu sljedećih programa HZZ za korištenje sredstava namijenjenih za poticanje zapošljavanja u programu Javnih radova te zapošljavanje 12 djelatnika na provedbi ovih programa od 1.lipnja do 30.rujna 2012. godine: 1.Program osobne asistencije i pomoći u kući osobama s najtežim stupnjem invaliditeta (zapošljavanje 3 djelatnice), 2.Program podrške samostalnog življenja osoba s intelektualnim poteškoćama (zapošljavanje 4 djelatnice), 3. Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama (zapošljavanje 5 djelatnika).
PROSTOR U KAZAMATU BRODSKOJ UDRUZI TAMBURAŠA ZA MUZEJ TAMBURE
Na Kolegiju gradonačelnika dana je suglasnost za dodjelu na korištenje kazamata u Tvrđavi Brod Brodskoj udruzi tamburaša.
Brodska udruga tamburaša uputila je Gradu pismo namjere radi osnivanja Muzeja tambure u Slavonskom Brodu. Kako se u Tvrđavi Brod nalazi prazan kazamat u zapadnoj kurtini, Gradonačelnik dodjeljuje na korištenje ovaj prostor Brodskoj udruzi tamburaša koja svojim radom pomaže očuvanju tradicije i kulturne baštine grada Slavonskog Broda, a otvaranjem Muzeja tambure  obogatit će se i kulturna i turistička ponuda Grada. Gradonačelnik  daje  suglasnost na prijedlog Ugovora o korištenju novoobnovljenog prostora šestog kazamata u zapadnoj kurtini, južno od prolaza u Tvrđavi Brod.
SUGLASNOST ZA PRIPREMU PROJEKTA SANACIJE DEPONIJE VIJUŠ ZA EU STRUKTURNE FONDOVE
Na Kolegiju je dana i suglasnost za postupak pripreme projekta sanacije deponije Vijuš-jug za financiranje iz EU-strukturnih fondova.
Grad Slavonski Brod zaključio je Ugovor o sufinanciranju sanacije deponije „Vijuš-jug“ s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 50:50 posto te je ishođena potvrda glavnog projekta za navedeni  zahvat u prostoru.  Grad Slavonski Brod prijavio se na aplikacijsku listu za financiranje sanacije deponija iz europskih strukturnih fondova s najvećim prioritetom i nalazi se na listi sa još šest gradova u Hrvatskoj. Budući da se stanje na deponiji znatno izmijenilo u odnosu na stanje kada je napravljena podloga za projektiranje,  na temelju mišljenja projektanta te stručnog predstavnika Fonda potrebno je provesti  postupak projektnog ažuriranja trenutnog stanja na deponiji te ažurirati  i doraditi Plan odlaganja otpada za naredno razdoblje od 2 do 4 godine.  Sukladno navedenom, a temeljem mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te važeće zakonske regulative i stanja na terenu, Gradonačelnik daje suglasnost za podnošenje zahtjeva Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postupak pripreme Projekta sanacije deponije „Vijuš-jug“ za financiranje iz EU strukturnih fondova. 

kolegij220512a.JPG 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave