fbpx
Ispis

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zraku

Tijekom razdoblja od 1. siječnja do 16. siječnja 2017. godine dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10 izmjerene na mjernoj postaji Slavonski Brod – 2 prelazile su 24-satnu graničnu vrijednost od 50µg/m3.

Najveće zabilježene dnevne koncentracije iznosile su 163,348 µg/m3, 122,682 µg/m3, 119,383 µg/m3 i 95,957 µg/m3. Prema odredbama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, dozvoljene granične vrijednosti lebdećih čestica PM10 u zraku ne smiju biti prekoračene više od 35 puta tijekom jedne kalendarske godine. Od 1. siječnja do 16. siječnja 2017. godine njihova granična dnevna vrijednost prekoračena je čak 11 puta.

Istovremeno, mjerne postaje bilježile su i prekoračenja satnih graničnih vrijednosti sumporovodika H2S u zraku. Satna granična vrijednost H2S je 2. siječnja 2017. godine iznosila 8,2 µg/m3 i 9,6 µg/m3 u 01:00 i 02:00 sati, što je veće od satne granične vrijednosti od 7 µg/m3, određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku.