fbpx
Ispis

Mjerna postaja Slavonski Brod-1 posljednjih dana ponovno bilježi višestruka prekoračenja satne granične vrijednosti sumporvodika od 7µg/m. Najveća vrijednost, zabilježena 25. ožujka 2016.g. u 10:00 sati, iznosila je 41,902µg/m3. Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, učestalost dozvoljenih prekoračenja granične satne vrijednosti sumporvodika ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine. Prema podatcima zabilježenim na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 , od 1. siječnja 2016. godine do danas granična vrijednost sumporovodika je prekoračena čak 101 puta. Od 26. ožujka 2016. godine na mjernoj postaji Slavonski Brod – 2 ne prikazuju se vrijednosti za onečišćujuće tvari.