fbpx
Ispis

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 i 110/18) - dalje u tekstu: Zakon, stupio je na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine. Danom njegovog stupanja na snagu prestao je važiti Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) koji je prvi put donesen 1995. godine i do donošenja novog Zakona je značajan broj puta mijenjan, odnosno dopunjavan.

Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

  1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
  2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,
  3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
  4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

 Odlukom o komunalnom redu propisuju se mjere za provođenje odluke kao što je određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe.

Sadržaj odluke o komunalnom redu može se propisati i sa više odluka.

Komunalni redari ustrojeni su u okviru Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, međutim odredbe predložene odluke  uređuju cjelokupni komunalni red, koji se odnosi i na nadležnosti i postupanja i Upravnog odjela za gospodarstvo i Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Samo  komunalno redarstvo je u proteklih pet godina dobilo značajan niz novih ovlasti i odgovornosti te u svom radu mora primjenjivati više od 20 propisa iz više od 8 različitih upravnih područja. Djelokrug rada se znatno proširio te ne obuhvaća isključivo nadzor komunalnog reda, nego i drugih područja, primjerice  nadzor zakupa terasa i objekata na javnim površinama, nadzor izvođenja radova na javnim površinama, nadzor nerazvrstanih cesta, nadzor koncesionara, područja nadzora građevina, nadzor u svezi zaštite okoliša i postupanja s otpadom,  nadzor zaštite životinja i obveze mikročipiranja, nadzor poljoprivrednog zemljišta i ostalo, što je znatno više nego kada je ta služba ustrojena.

U provedbi nadzora komunalno redarstvo provodi složenije  upravne i prekršajne postupke te izriče upravne i prekršajne mjere. Tako komunalni redari postupaju po Zakonu o komunalnom gospodarstvu (nalozima ili rješenjem izriču mjere za održavanje komunalnog reda), Zakonu o građevinskoj inspekciji (rješenje određuju upravne mjere i izriču novčane kazne), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (rješenjem određuju upravne mjere i izriču novčane kazne), Zakonu o zaštiti životinja (nadzor zaštite životinja i obveze mikročipiranja), Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o cestama. Također, radi provođenja postupka, komunalni redari dužni su postupati prema odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o općem upravnom postupka.

Predloženom Odlukom o komunalnom redu, dorađene su i poboljšanje odredbe sadašnje Odluke o komunalnom redu u cilju jasnijeg određenja poslova i ovlasti komunalnih redara,  proširena je primjena odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a odnose se na uređenje naselja, na korištenje javnih površina, utvrđeni su uvjeti za postavljanje terasa, tendi, reklama, reklamnih panoa, plakata i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama. Utvrđeni su uvjeti za oblikovanje i postavljanje kioska, pokretnih naprava i urbanog mobilijara, načini i uvjeti prekopavanja javne površine, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, sanitarno komunalne mjere uređenja naselja, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda ovim putem poziva zainteresiranu javnost da do dana 18. lipnja 2019. godine dostavi svoje komentare i mišljenja na nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Prilog: