Ispis

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Đuro Pilar“ Slavonski Brod o b j a v lj u j e

NATJEČAJ
za radno mjesto
STRUČNOG SURADNIKA/ICE PSIHOLOGA - određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članku 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine broj 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda o završenom fakultetu)
• domovnicu (dokaz o državljanstvu)
• rodni list
• potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci )
• potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a

Vrsta zaposlenja: određeno puno radno vrijeme - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (5. lipnja 2018. – 13. lipnja 2018.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje.
Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo.
Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici škole http://os-djpilar-sb.skole.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA ˝ĐURO PILAR˝
VINOGORSKA 1
35000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 602-07/18-01/13
URBROJ: 2178/01-07/18-1
Slavonski Brod, 5. lipnja 2018. godine