Ispis

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 , 90/11, 5/12 ,16/12., 86/12,126/12. i 94/13) Osnovna škola „Đuro Pilar“ Slavonski Brod o b j a v lj u j e

NATJEČAJ
za radno mjesto
 učitelja/ice MATEMATIKE

- neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata nastave / 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena)  – 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10 , 90/11, 5/12 ,16/12., 86/12,126/12. i 94/13) i članka 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

-          životopis

-          diplomu

-          domovnicu

-          rodni list

-          potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci )

Vrsta zaposlenja: neodređeno nepuno radno vrijeme – 4 sata nastave ( 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (8.12. – 16.12.2014.godine).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici škole http://os-djpilar-sb.skole.hr/

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO PILAR“

VINOGORSKA 1

35 105 BRODSKO VINOGORJE

 

KLASA: 602-07/14-01/11

URBROJ: 2178/01-07/14-1

Slavonski Brod, 8. prosinca 2014.godine