fbpx
Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA ANTUN MIHANOVIĆ
SLAVONSKI BROD

KLASA: 003-05/14-01/2
URBROJ: 2178/01-03-14-1
Slav. Brod, 11. 04. 2014.

 
Na temelju članka 24.  Statuta Osnovne škole. „Antun Mihanović“ Slavonski Brod, (KLASA:012-03/12-01/1, URBROJ: 2178/01-03-12-5, od 19. siječnja 2013.godine) Školski odbor na sjednici održanoj 11. travnja 2014. godine donio je

O  D  L  U  K  U


Članak I.


Ovom odlukom jednoglasno se usvaja prijedlog ravnateljica za zapošljavanje Ivane Rakitić, magistre edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistre etnologije, na radno mjesto učitelja njemačkog jezika, na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice Snježane Rukavina na rad.

 
Članak II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


                                                                                                              PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

                                       Željko Čmelješević,prof.