Ispis

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.),  Osnovna škola "Blaž Tadijanović", raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja

UVJETI:

Za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja:
•    ima visoku stručnu spremu
•    ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog suradnika srednje škole i ima potrebno pedagoško – psihološko obrazovanje
•    ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u odgojno – obrazovnom radu u osnovnoj ili srednjoj školi

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeće dokumente:
•    životopis
•    diplomu
•    domovnicu
•    preslika radne knjižice  ili elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
•    dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca)
•    dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju obvezu polaganja)
•    potvrdu nadležnog suda da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.)

RAVNATELJ SE IMENUJE NA VRIJEME OD PET (5) GODINA.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Osnovna škola "Blaž Tadijanović", Podvinjska 25., 35000 Slavonski Brod.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Natječaj za ravnatelja – ne otvarati"

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku četrdeset pet  (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PRILIKOM IZBORA OBA SPOLA SU U RAVNOPRAVNOM POLOŽAJU.