Ispis

vijecnici1.jpg.jpgNa današnjoj 3. sjednici Gradskog vijeća pod predsjedanjem Mije Golubičića nakon uvodnog aktualnog sata usvojen je paket kadrovskih pitanja. Većinom glasova prihvaćeni su prijedlozi za razrješenje dosadašnjih i imenovanje novih članova upravnih vijeća svih ustanova u vlasništvu Grada (Dječjih vrtića „Ivana Brlić-Mažuranić“, Galerija umjetnina grada, Gradske knjižnice, Kazališno-koncertne dvorane IBM i Ustanove  za gospodarenje športskim objektima).
Imenovani su i članovi školskih odbora svih osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda pri čemu jedino nisu prihvaćeni dostavljeni prijedlozi ureda državne uprave za članove školskih odbora OŠ „M.Amruš“ i „Ivana Brlić-Mažuranić“ u kojoj je prije izbora novog školskog odbora bez ikakvih konzultacija s gradom imenovan novi ravnatelj što je ocijenjeno nedopustivim.
Jednoglasno su usvojeni prijedlozi novog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća usklađenih sa zakonskim izmjenama. Većinom glasova usvojeno je izvješće o ostvarenju gradskog proračuna za 2008. godinu u iznosu od 158 milijuna kuna (78 posto planiranog).
Vijećnici su bili jednoglasni usvajajući i izvješća o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini ustanova u vlasništvu grada, izvješće o odabiru studenata za akademsku 2008./2009. godinu, izvješće o radu i poslovanju gradske Turističke zajednice, izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2008. godini. Bez ijednog suzdržanog i glasa protiv usvojena je i nova mreža snovnih škola na području grada, odluke o kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2009. godinu, o operativnom planu rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola u ovoj godini, o nabavci dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini osnovnih škola.
Većinom glasova prihvaćen je prijedlog smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada za ovu godinu. 

vijecnici.jpg.jpg