Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Slavonski Brod do 2020. godine

Objavljeno: 29. rujna 2017.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" 80113, 153/ 13 i 78/15), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" 3/17 .) i članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 06/09. i 13/ 10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4112., 5112., 6/13. i 5114.) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, na prijedlog Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, donosi


Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Slavonski Brod do 2020. godine (pdf)