Ispis

plan resize

U Velikoj vijećnici Gradske uprave danas je predstavljen Plan djelovanja civilne zaštite koju je izradila tvrtka „IN konzalting d.o.o." iz Slavonskog Broda.

S obzirom na trenutne okolnosti, pokazalo se veliko značenje pravodobnog i koordiniranog postupanja sudionika u sustavu civilne zaštite pri čemu Plan djelovanja civilne zaštite sadržava sve neophodne informacije na jednom mjestu, čime se osigurava lakše i učinkovitije djelovanje stožera civilne zaštite i operativnih postrojbi.

Uz Ivana Nožinu iz spomenute tvrtke, današnjem predstavljanju nazočili su i zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Slavonskog Broda Hrvoje Andrić, zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Grada Slavonskog Broda Ivan Vuleta te predstavnici stručnih službi.

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/20) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Temeljem članka 17. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite. Plan djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, izrađuje se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj plana djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) propisan je Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine br. 49/17).

Velika novina su i web gis karte koje su sastavni dio Plana, a put njih se na jednostavan i interaktivan način može doći do svih vitalnih informacija koje su potrebne za brzo djelovanje prilikom potencijalnih ugroza. U njima su sadržani podaci i informacije o prometnicama, potencijalnim uzročnicima katastrofa, taktičko- tehničke i logističke podatke, područjima potencijalnih ugroza prema različitim procjenama i još mnogo toga što bi u ovakvim situacijama trebalo uvelike olakšati posao žurnim službama.