Oglasna ploča

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole - zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene - deponija otpada s pratećim građevinama, 2. skupine

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio GRAD SLAVONSKI BROD, Slavonski Brod, Vukovarska 1, OIB: 58007872049. na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18) izdaje


IZMJENU I/ILI DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE


Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/06-01/850, URBROJ: 2178-01-03-01-07-21, od 03.10.2007. godine, izdana po Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove Ureda državne uprave u Brodsko posavskoj županiji, mijenja se kako slijedi:

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

  • zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene - deponija otpada s pratećim građevinama, 2. skupine

 

Prilog:
- Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole - zahvat u prostoru komunalno-servisne namjene - deponija otpada s pratećim građevinama, 2. skupine