Javni pozivi i natječaji

Natječaj za dodjelu na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 26. ožujka 2019.

Upravni odjel za društvene djelatnosti
Klasa: 620-01/19-01/37
URBROJ: 2178/01-04-19-2
Slavonski Brod, 26. ožujka 2019.
 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda raspisuje se:


NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje sportske građevine
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

 

Predmet natječaja je dodjela na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda.

I.

Kajak kanu klub
Sportska građevina nalazi se u Slavonskom Brodu, Splavarska ulica, na k.č.br. 4268, k.o. Slavonski Brod.
Sportska građevina, prostor namijenjen za sportaše, prizemlje površine 608,21 m² , daje se na upravljanje i korištenje sportskim udrugama registriranim u Uredu državne uprave za obavljanje sportskih djelatnosti iz područja kajaka.

II.

  1. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.
  2. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
  1. Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se:

  1. Kriteriji za davanje određene sportske građevine na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi su sljedeći:
  1. Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće akte:

Sudionik  natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu ,OIB, kontakt podatke , točnu naznaku sportske građevine za koju se natječe.

  1. Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE
SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

  1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
  1. Sve specifičnosti vezane uz pojedine sportske građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.