Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik 1 za tehničke poslove

Objavljeno: 27. rujna 2018.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. , 61/11. i 4/18. dalje:ZSN) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. godine, od 6. srpnja 2016 godine, od 16. studenog 2016. godine,od 22. svibnja 2017. godine, od 10. srpnja 2017. godine, od 4. prosinca 2017. godine, od 27. prosinca 2017. godine i od 29. ožujka 2017. godine privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto
- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 – ZA TEHNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE
1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme.

Prilog:


Poveznice: