Javni pozivi i natječaji

Natječaj za dodjelu na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda-Stadion „Graničar“

Objavljeno: 24. srpnja 2018.

Temeljem članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15., 1/16.)  raspisuje se natječaj

NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje sportske građevine
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda-Stadion „Graničar“

 

Predmet natječaja je dodjela na korištenje sportske građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, Stadion „Graničar“

Dodjeljuju  se klupske prostorije u prizemlju novoizgrađenog sportskog objekta Stadion Graničar koje u naravi predstavljaju sljedeće prostore: prostorija za sastanke, četiri svlačionice s pripadajućim sanitarnim čvorom i tuševima, četiri sanitarna čvora, sanitarni čvora za invalide, spremište, nogometnog igrališta i opreme za svlačionice klupskih prostorija.

I.

Stadion Graničar

Sportska građevina nalazi se u Slavonskom Brodu, Graničarska 1, na k.č.br. 1669 k.o Brodski Varoš
Sportska građevina daje se na upravljanje i korištenje za obavljanje sportske aktivnosti - nogomet.

II.

  1. Sportska građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina

  2. U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
  1. Korisnik je dužan podmirivati troškove tekućeg održavanja sportske građevine.

Pod troškovima tekućeg održavanja sportske građevine podrazumijevaju se naročito:

  1. Kriteriji za davanje određene sportske građevine na upravljanje i korištenje sportskoj udruzi su sljedeći:

Ukoliko dva ili više podnositelja ispunjavaju navedene uvjete, prednost ima onaj podnositelj koji okuplja veći broj djece u sportskoj školi i ima dužu tradiciju.

  1. Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, sudionik natječaja mora dostaviti sljedeće akte:

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu, OIB i kontakt podatke.

  1. Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“

  1. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
  1. Sve specifičnosti vezane uz pojedine sportske građevine bit će regulirane ugovorom.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.