Javni pozivi i natječaji

Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

Objavljeno: 24. srpnja 2018.

GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za društvene djelatnosti

Na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90, 27/93 i 38/09) i čl. 9 Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa i osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskoga Broda, Grad Slavonski Brod objavljuje


POZIV
ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2019. GODINU

 I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Sukladno zakonu i kriterijima za vrednovanje i sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda te ocjeni izvršenja programa za 2018. godinu Grad Slavonski Brod u Programu javnih potreba u kulturi za 2019. godinu uvrstit će:

II.

Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju:

Sve programe će obraditi Kulturno vijeće-stručna komisija, a prihvaćeni će se programi  financirati sukladno mogućnostima Proračuna.

III.

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 14. rujan 2018. godine

Uz prijedlog programa predlagatelji su dužni priložiti prijavu (obrazac) na Poziv koji mogu podići u pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1 (prizemlje) te preuzeti sa službene internet stranice Grada Slavonskog Broda.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi. Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik u kojem će biti navedeni podaci o:

Iznose svih troškova treba iskazati u kunama.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva treba poslati na adresu:
Grad Slavonski Brod
Upravni odjel za društvene djelatnosti
S naznakom  PRIJEDLOZI ZA 2019. godinu
Vukovarska 1, Slavonski Brod


Ispunjeni obrazac prijave, osim poštom, OBAVEZNO poslati i na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu.

 

Prilog:
- Obrazac za prijavu (doc)