Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - (dogradnja) sportsko poslovne zgrade

Objavljeno: 24. svibnja 2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - (dogradnja) sportsko poslovne zgrade (P), 2. skupine, na katastarskoj čestic i k. č. br. 2589/2, k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Stadionska ulica l O A).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.06.2018. godine u 08:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska l (soba 32).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)