Javni pozivi i natječaji

Natječaj za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge na gradskom kupalištu Poloj

Objavljeno: 17. svibnja 2018.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 06/09. i 13/10.) i Odluke o korištenju gradskih kućica i površine na gradskom kupalištu Poloj, Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge na gradskom kupalištu Poloj

Naziv lokacije: prostor Gradskog kupališta Poloj, dio k.č.br. 4875/1 k.o. Slavonski Brod
- Vrijeme korištenja: za vrijeme trajanja kupališne sezone u 2018. godini (15. lipanj - 01. rujan 2018. godine)

 

Prilog:
- Natječaj za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge na gradskom kupalištu Poloj (pdf)