Javni pozivi i natječaji

Natječaj za davanje u najam stanova

Objavljeno: 08. svibnja 2018.

Gradonačelnik
KLASA:371-01/18-01/13
URBROJ:2178/01-05-18-2
Slavonski Brod, 30. travanj 2018 godine


Temeljem članka 18. Odluke o davanju u najam stanova (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 7/97; 16/01; 12/03; 2/08; 13/08; 7/09 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br: 4/16), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje:


NATJEČAJ
za davanje u najam stanova


Objavljuje se natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda. Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području grada Slavonskog Broda pod uvjetima:

Svi navedeni uvjeti moraju se zadovoljiti kumulativno i to svi članovi obiteljskog kućanstva za koje se traži davanje u najam stana.

Zainteresirani podnose zahtjev na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, u pisarnici, a dužni su priložiti sljedeće isprave:

Za uposlene prosjek plaća u posljednja tri mjeseca.

Navedene isprave ne smiju biti starije od 6 mjeseci (osim za Domovnicu, Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih).

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući, od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Zahtjevi se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:


GRAD SLAVONSKI BROD
-Povjerenstvo za najam stanova-
Vukovarska 1
Slavonski Brod
- PISARNICA -


Nakon zaključenja natječaja te provjere ispravnosti zahtjeva, Povjerenstvo za davanje u najam stanova će sastaviti listu reda prvenstva. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči Gradske uprave, Grada Slavonskog Broda u roku od 30 dana, od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Sudionici u natječaju mogu u roku od 15 dana od objave liste na oglasnoj ploči podnijeti prigovor Gradonačelniku. Odluka donesena po prigovoru je konačna.

Konačna lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Gradske uprave, Grada Slavonskog Broda u trajanju od 2 godine, za koje vrijeme će se stanovi određeni za najam dodjeljivati prema utvrđenoj listi prvenstva.

Svi zainteresirani moraju podnositi zahtjeve na propisanom obrascu s traženim prilozima.

Zahtjevi koji nisu podneseni na propisanom obrascu neće se uzimati u obzir.