Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za nerazvrstane ceste

Objavljeno: 26. travnja 2018.

KLASA: 940-01/18-01/211
URBROJ: 2178/01-05-18-4
Slavonski Brod, 24. travnja 2018. godine


Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta „Ulica Marinci“ u Slavonskom Brodu koja se proteže preko k.č. br. 1548, 1542, 1543, 1538/3, 1540/8, 1540/6 i 1541/5 k.o. Brodski Varoš i „Ulica dr. Mile Budaka“ u Slavonskom Brodu koja se proteže preko k.č. br. 4889, 1655/3, 1839/5, 1865/3, 1720, 1722/1 i 1660 k.o. Slavonski Brod da Grad Slavonski Brod kao upravitelj, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta Ulice Marinci i Ulice dr. Mile Budaka u navedenim katastarskim općinama. Radovi započinju dana 30. travnja 2018. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 2. svibnja 2018. godine od 08:00 - 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

 

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.