Ispis

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za komunalne i tehničke poslove te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za komunalne i tehničke poslove

 

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za komunalne i tehničke poslove u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 24. travnja 2018. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

1. Mato Tolić
2. Kristina Cimbal Ljubićić
3. Tomislav Čorak
4. Ivana Jozić

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

 Povjerenstvo za provedbu oglasa