Javni pozivi i natječaji

Oglas za za prijem u službu na određeno vrijeme viši stručni suradnik 1 - za tehničke i komunalne poslove

Objavljeno: 02. ožujka 2018.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto


- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 - ZA TEHNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Prilog:
- Oglas za za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

Poveznice:
- https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
- https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf