Javni pozivi i natječaji

Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod

Objavljeno: 01. prosinca 2017.

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09) i članka 28. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod, Upravno vijeće dana 29. studenog 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE SLAVONSKI BROD

Za ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika
- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Kandidat koji se prijavi na natječaj mora ponuditi svoj Program rada za naredno mandatno razdoblje.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno izabran.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- Životopis
- Domovnicu
- Diplomu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci od dana objave Natječaja)
- Izjavu o znanju jednog svjetskog stranog jezika
- Prijedlog Programa razvoja Gradske knjižnice za mandatno razdoblje

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu:
Gradska knjižnica Slavonski Brod,
Trg Stjepana Miletića 12, 35 000 Slavonski Brod,
s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja - ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.