Javni pozivi i natječaji

Natječaj za za imenovanje ravnatelja Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 27. studenoga 2017.

Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 110/2015) i članka 38. Zakona o ustanovama-pročišćeni tekst (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te članka 21. Statuta Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda, Upravno vijeće Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda dana 27. studenog 2017. godine, raspisuje


NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja
Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda

Za ravnatelja Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

*Iznimno, za ravnatelja Galerije može biti imenovana osoba koja nema položeni stručni ispit za kustosa, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i znanosti najmanje 10 godina.

Ravnatelj Galerije imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda, na prijedlog Upravnog vijeća Galerije umjetnina, koje je obavezno pribaviti mišljenja stručnih vijeća, a ako ona nisu osnovana, uposlenoga stručnog galerijskog osoblja.
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja u Glasu Slavonije.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Brod, Starčevićeva 8, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.