Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Vodovod d.o.o., Slavonski Brod

Objavljeno: 31. srpnja 2017.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Skupština društva zastupana po Gradonačelniku Grada Slavonskog Broda, Mirko Duspara, dr.med. i Odluke Skupštine od 28. srpnja 2017. godine, Skupština Vodovod d.o.o.  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Vodovod d.o.o., Slavonski Brod – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 godine

 

Kandidati za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Uz Prijavu je potrebno priložiti:

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Sve podatke potrebne za izradu poslovnog plana moguće je dobiti na Internet stranicama Grada Slavonskog Broda ili izravno u trgovačkom društvu.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu:

Grad Slavonski Brod

Vukovarska 1

35000 Slavonski Brod

S napomenom „Natječaj za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Vodovod d.o.o., Slavonski Brod – ne otvarati“.