Ispis

 Javni poziv za uvid u spis predmeta (za suvlasnike na k.č.br. 325/39  k.o. Slavonski Brod)

GRADNJA-SLAVONSKA d.o.o. za građevinsko-investicijske radove i trgovinu , HR-35000 Slavonski Brod, Stjepana Radića 36, po punomoći SOLING d.o.o., Sjeverna ulica 15, Gornja Vrba , dostavlja se

I.    Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     gradnju građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – upravna zgrada i proizvodni pogon – rezanje i savijanje nezapaljive građevinske armature, na građevnoj čestici k.č.br. 352/13    k.o. Slavonski Brod (Gospodarska ulica 10).

II.    Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.7.2017. godine, u 11,00 sati, na lokaciji u Slavonskom Brodu, Vukovarska 1, Tvrđava Brod.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Javni poziv za uvid u spis predmeta