Javni pozivi i natječaji

Natječaj za dodjelu na korištenje skloništa za životinje u Slavonskom Brodu

Na temelju članka 6. stavka 2. alineja 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15.) raspisuje se

NATJEČAJ
za dodjelu na korištenje   
Skloništa za životinje u Slavonskom Brodu

I.
Predmet natječaja je dodjela na korištenje građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda označena kao:

Sklonište za životinje
Građevina se nalazi u Slavonskom Brodu, Ulica Stanka Vraza 2c, Slavonski Brod
na k.č. br. 4865/2 i 4865/3, k.o Slavonski Brod.
Građevina se sastoji od dva bloka: Blok A 100,38 m2 i Blok B 100,38 m2. U blokovima se nalaze zatvoreni i otvoreni prostori za životinje, spremište i radionica.
Građevina se daje na korištenje za obavljanje aktivnosti zaštite okoliša i skrbi za životinje

II.
Građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Korisnik je dužan podmirivati troškove vezane za troškove poslovanja.
Pod troškovima poslovanja podrazumijevaju se posebice:
- skrbi i zaštite zdravlja napuštenih i izgubljenih životinja, kontrola populacije, čipiranje pasa, edukacije, akcije i promotivni materijali kojima je cilj razvijanje svijesti javnosti, a osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja.

III.
Kriteriji za davanje građevine na korištenje udruzi su sljedeći:
-   koja je registrirana sukladno odredbama Zakona o udrugama,
-   koja je registrirana za skrb o životinjama,
-   visina materijalnih sredstava kao način financiranja ili sufinanciranja (održivost projekta),
-   koja ima određeni broj godina aktivnog i kontinuiranog rada,

IV.
Radi dokazivanja prethodno navedenih kriterija, podnositelj mora dostaviti sljedeće akte:
-  izjava o duljini vremena i kontinuiranom radu sa životinjama,
-  Program korištenja i održavanja građevine uključujući financijski plan za godinu za koju se raspisuje natječaj,
-  Statut udruge,
- presliku rješenja o upisu u registar udruga, organizacija, udruženja
-  dokaz o broju članova udruge

Sudionik natječaja u ponudi mora navesti podatke o udruzi, adresu, OIB, žiro račun, kontakt podatke.

Ukoliko se na natječaj javi više udruga potrebno je naznačiti nositelja prijave.
Sve specifičnosti vezane uz korištenje Skloništa bit će regulirane ugovorom.
Ugovorom će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze Grada Slavonskog Broda i Korisnika s obzirom na troškove održavanja.

V.
Ponude se dostavljaju poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Slavonski Brod
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
s naznakom: „NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA-NE OTVARAJ“


Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za dodjelu na korištenje skloništa za životinje u Slavonskom Brodu