Javni pozivi i natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 372-03/17-01/25
URBROJ: 2178/01-05-17-2
Slavonski Brod, 21. ožujak 2017.g.

Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14 ), Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih  prostora u vlasništvu  Grada na adresi:

 
1. Ante Starčević 4, ukupne površine 81,63 m2
- Namjena prostora : trgovina elektromaterijala, odjeće, obuće, video uređaja, proizvodi kućne radinosti, antikviteti,  umjetnička djela, suveniri, brušeno staklo, proizvodi od stakla i porculana, parfumerija
- Početna cijena:2 742,76 kuna / mjesečno
- Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
- Poslovni prostor se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.
 Poslovni prostor se daju u zakup u viđenom stanju.

2. Trg pobjede 28, ukupne površine 152,78 m2
- Namjena prostora : trgovina elektromaterijala, odjeće, obuće, video uređaja, proizvodi kućne radinosti, antikviteti,  umjetnička djela, suveniri, brušeno staklo, proizvodi od stakla i porculana, parfumerija
- Početna cijena:5 133,40 kuna / mjesečno
- Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
- Poslovni prostor se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.
Poslovni prostor se daju u zakup u viđenom stanju.           

Ukoliko se natjecatelj natječe za oba poslovna prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu, u posebnoj omotnici, te uplatiti jamčevinu za svaki poslovni prostor.

Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda. Sudionik natječaja u ponudi mora navesti (za pravne osobe) naziv tvrtke, broj žiro računa, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, adresu, podatke o poslovnom prostoru za koji se natječe, ponuđeni iznos zakupnine, namjenu, te priložiti valjan dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi dvomjesečni iznos početne zakupnine i uplaćuje se u korist gradskog proračuna broj:IBAN:HR3324840081839600002, MODEL: HR68, poziv na broj, za fizičke osobe 7722-OIB, a za pravne osobe 7722- OIB. Uz ponudu se prilaže upravna pristojba 20,00 kuna.U ponudi navesti e-mail adresu i kontakt telefon.

Gradonačelnik zadržava pravo zaključenja ugovora i sa sudionikom natječaja koji ispuni sve tražene uvjete iz natječaja, ponudi najvišu cijenu zakupnine, te ako ponudi drugu namjenu od one utvrđene natječajem.

Gradonačelnik zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja i postupi sukladno citiranim propisima, u kojem slučaju sudionici natječaja imaju samo pravo na povrat jamčevine.
Ukoliko izabrani natjecatelj svojevoljno odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja konačne odluke Gradonačelnika.

Sudionik natječaja mora priložiti:
-    ukoliko je natjecatelj fizička osoba, presliku osobne iskaznice;
-    ako je natjecatelj pravna osoba, original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima;
-    rješenje o osnivanju obrta (obrtnica);
-    original ili presliku rješenja o registraciji udruženja građana ako je natjecatelj organizacija građana;
-    original ili presliku rješenja o registraciji političke stranke, ako je natjecatelj politička stranka;
-    potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo grada Slavonskog Broda da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu,
-    potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu.
-    dokaz o uplati jamčevine
-    upravna pristojba 20,00 kn

Kod zaključivanja ugovora o zakupu mora se priložiti sredstvo osiguranja naplate potraživanja navedeno u natječaju.
Sve obavijesti o poslovnom prostoru koji se izlaže natječaju može se dobiti u Gradskoj upravi, Vukovarska 1, telefon: 217-071, Jadranka Breznik,dipl.iur.

Pismene ponude dostaviti poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu:
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO GRADA
«NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR - NE OTVARAJ»
Vukovarska 1 (Tvrđava)
35000 SLAVONSKI BROD                             

Rok za podnošenje ponuda je osam dana, računajući od prvog narednog dana od dana objave natječaja u tisku.

Osobe određene člankom 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04; 92/05; 2/07; 107/07; 65/09; 137/09; 146;10; 55/11; 140/12; 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), imaju prednost pri sklapanju ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude (uz ponudu naprijed narečenog moraju dostaviti dokaz radi ostvarenja prava po ovom osnovu i obvezni su u ponudi navesti prihvaćanje uvjeta najpovoljnije ponude.
Izbor najpovoljnijeg sudionika natječaja temelji se na ponuđenoj visini zakupnine, na koju se obračunava PDV.

Prikupljene ponude, otvoriti će se javno, na sjednici Povjerenstva za otvaranje ponuda, u zgradi Gradske uprave, Vukovarska 1, dana 5. travnja 2017 godine, u 12,00  sati.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda