Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik

Objavljeno: 30. prosinca 2016.

Na temelju odredbe članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

 

O G L A S

za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 - za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada

     - 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci - obavljanja privremenih poslova

 

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se u srijedu, dana 11. siječnja 2017. godine s početkom od 9,00 sati.

Obavijest o kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i raspored vremena testiranja biti će objavljeni u utorak, dana 10. siječnja 2017. godine na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1.

            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi   za oglas pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

            Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

            Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „oglas – viši stručni suradnik 1 - za zaštitu okoliša - ne otvarati»

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenih na Oglas, sukladno članku 21. ZSNLP(R)S-a

            Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

            O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u skladu sa ZSNLP(R)S-a, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta

Izrađuje izvješća o stanju okoliša i izrađuje program zaštite okoliša, predlaže mjere postupanja sa otpadom, vodi očevidnik utroška sredstava i očevidnik postupanja sa otpadom, vodi katastar emisije o okolišu, organizira i provodi konkretne akcije zaštite okoliša, stručno obrađuje pitanja iz djelokruga područja za koje je nadležan sukladno Odluci o ustrojstvu, obavlja stručne administrativne poslove u svezi s izradom, donošenjem i provedbom prostornih planova, prati stanje u prostoru, izrađuje izvješća i programe mjera za unapređenje stanja u prostoru, analize i druge stručne materijale za potrebe gradskih tijela, priprema nacrte propisa iz područja koje prati, te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i propisima i poslove koje mu povjeri pročelnik.

Podaci o plaći

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 16. studenog   2010. godine;

       Potkategorija               Naziv radnog mjesta                      Rang               Koeficijent

___                                                                                                                   radnog mjesta __

Viši

stručni suradnik          viši stručni suradnik 1                               6                         1,60

_____________________________________________________________________­­­­­­____

                      

Osnovica za izračun plaće iznosi 5.415,37 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaća službenika čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,50 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Prvi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru poznavanja rada na računalu u uredskim aplikacijama.

Drugi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za  obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi se na temelju sljedećih propisa:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 33/01, 60/01 –          vjerodostojno   tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),

2. Zakon o zaštiti okoliša („NN“, br. 80/13., 153/13 i 78/15),

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi         („NN“   br. 86/08. i 61/11.),

4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( „NN“ 94/13 )

4. Zakon o općem upravnom postupku („NN“ 47/09).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Provjera poznavanja rada na računalu traje 45 minuta, a provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati (stručni dio) do 30 minuta.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA I RASPORED VREMENA BITI ĆE OBJAVLJEN, U UTORAK DANA 10. SIJEČNJA 2017. GODINE NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI GRADA SLAVONSKOG BRODA.

ODRŽAVANJE PRETHODNE PROVJERE ZNANJA ODNOSNO TESTIRANJA ODRŽATI ĆE SE U SRIJEDU, DANA 11. SIJEČNJA 2017. GODINE S POČETKOM U 9,00 SATI.

 

Za vrijeme boravka u prostorijama Gradske uprave Grada Slavonskog Broda kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba.