• Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju odredbe članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

 

O G L A S

za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 - za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada

     - 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci - obavljanja privremenih poslova

 

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost

 • hrvatsko državljanstvo

 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

  Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeća posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekološke struke,

 • jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 • položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku,

 • poznavanje rada na računalu.

              Uvjete za prijam u službu ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

              Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

              Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

              Služba se zasniva na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci zbog obavljanja privremenih poslova.

              U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.).

              Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

              Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

              Na Web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr. naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se u srijedu, dana 11. siječnja 2017. godine s početkom od 9,00 sati.

Obavijest o kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i raspored vremena testiranja biti će objavljeni u utorak, dana 10. siječnja 2017. godine na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1.

            Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi   za oglas pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis

 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( presliku radne knjižice, potvrda o radnom stažu ili potvrda HZMO)

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci

 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe ili uvjerenja)

            Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

            Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Slavonski Brod na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „oglas – viši stručni suradnik 1 - za zaštitu okoliša - ne otvarati»

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenih na Oglas, sukladno članku 21. ZSNLP(R)S-a

            Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

            O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u skladu sa ZSNLP(R)S-a, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta

Izrađuje izvješća o stanju okoliša i izrađuje program zaštite okoliša, predlaže mjere postupanja sa otpadom, vodi očevidnik utroška sredstava i očevidnik postupanja sa otpadom, vodi katastar emisije o okolišu, organizira i provodi konkretne akcije zaštite okoliša, stručno obrađuje pitanja iz djelokruga područja za koje je nadležan sukladno Odluci o ustrojstvu, obavlja stručne administrativne poslove u svezi s izradom, donošenjem i provedbom prostornih planova, prati stanje u prostoru, izrađuje izvješća i programe mjera za unapređenje stanja u prostoru, analize i druge stručne materijale za potrebe gradskih tijela, priprema nacrte propisa iz područja koje prati, te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i propisima i poslove koje mu povjeri pročelnik.

Podaci o plaći

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 16. studenog   2010. godine;

       Potkategorija               Naziv radnog mjesta                      Rang               Koeficijent

___                                                                                                                   radnog mjesta __

Viši

stručni suradnik          viši stručni suradnik 1                               6                         1,60

_____________________________________________________________________­­­­­­____

                      

Osnovica za izračun plaće iznosi 5.415,37 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaća službenika čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,50 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

TESTIRANJE KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Prvi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru poznavanja rada na računalu u uredskim aplikacijama.

Drugi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za  obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi se na temelju sljedećih propisa:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 33/01, 60/01 –          vjerodostojno   tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),

2. Zakon o zaštiti okoliša („NN“, br. 80/13., 153/13 i 78/15),

3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi         („NN“   br. 86/08. i 61/11.),

4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( „NN“ 94/13 )

4. Zakon o općem upravnom postupku („NN“ 47/09).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Provjera poznavanja rada na računalu traje 45 minuta, a provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati (stručni dio) do 30 minuta.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

 • razgovarati s ostalim kandidatima

  niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

  Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.

  Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji su uspješno položili provjeru poznavanja rada na računalu, pristupit će provjeri znanja iz stručnog dijela. Po provedenoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti, kandidati će pristupiti na intervjuu sa Povjerenstvom.

  Intervjuu se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

  Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

  Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda.

  Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša vrši izbor kandidata.

  Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

  Rješenje o prijemu u službu izabranih kandidata dostavljaju se svim kandidatima prijavljenim na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete.

  Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata ima pravo izjaviti žalbu Gradonačelniku Grada Slavonskog Broda, u roku 15 dana od dana primitka rješenja o prijemu u službu.

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA I RASPORED VREMENA BITI ĆE OBJAVLJEN, U UTORAK DANA 10. SIJEČNJA 2017. GODINE NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI GRADA SLAVONSKOG BRODA.

ODRŽAVANJE PRETHODNE PROVJERE ZNANJA ODNOSNO TESTIRANJA ODRŽATI ĆE SE U SRIJEDU, DANA 11. SIJEČNJA 2017. GODINE S POČETKOM U 9,00 SATI.

 

Za vrijeme boravka u prostorijama Gradske uprave Grada Slavonskog Broda kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba.

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit