• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11. dalje: ZSNLP(R)S) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- pročelnik Upravnog odjela
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili tehničke struke,
- pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom
- položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
- poznavanje rada na računalu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke sukladno odredbi članka 13. ZSNLP(R)S, odnosno pet (5) godina radnog iskustva s visokom stručnom spremom.

Uvjete za prijam u službu ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.).
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti i stručnog dijela putem testiranja te intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na Web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr. naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1 objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi za oglas pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( potvrda, ugovor o radu, izvod iz elektroničnog zapisa HZMO ili slično)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak te da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe ili uvjerenja).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama broj: 102/16 od 9. studenog 2016. godine na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod s naznakom „oglas – pročelnik Upravnog odjela - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun grada

Proračun grada

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cijenici komunalnih usluga

Cijenici komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit