Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj - izbor člana/ice Nadzornog odbora TD Vodovod d.o.o.

Objavljeno: 03. studenoga 2016.

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-01/16-01/15

URBROJ: 2178/01-07-16-4

Slavonski Brod, 2. studeni 2016. godine

              

         Na temelju članka 4. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Slavonski Brod ima udjele („Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“, br. 4/2013), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, raspisuje

                                        

 J A V N I N A T J E Č A J

za izbor člana/ice Nadzornog odbora

Trgovačkog društava Vodovod d.o.o.

 

1. Raspisuje se Javni natječaj za izbor člana/ice Nadzornog odbora Trgovačkog društava Vodovod d.o.o. u ime Grada Slavonskog Broda

2. Kandidat za člana/icu Nadzornog odbora Trgovačkog društva iz točke 1. ovog natječaja može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna te koja osim uvjeta propisanim Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i sljedeće uvjete:

- da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- da ima, iznimno, završenu srednju stručnu spremu pod uvjetom da ima najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa.

3. Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni obvezno priložiti, sljedeću dokumentaciju:

     - životopis

     - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

    - diploma o stručnoj spremi (preslika)

    - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom      stažu (preslika)

4. Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju utvrđenih uvjeta podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave Javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr), na adresu:

           - Grad Slavonski Brod – Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod,

               Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom

               „za Javni natječaj za izbor člana/ice nadzornog odbora

               Trgovačkog društva Vodovod d.o.o.“ – ne otvarati

5. Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni natječaj neće se uzeti u    razmatranje.

     Pridržava se pravo poništenja ovog Javnog natječaja.

6. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

                                                                              Gradonačelnik:

                                                                         Mirko Duspara, dr. med.