Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela

Na temelju odredbe članka 53.a. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine  br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 , 123/17, 98/19), članka 19.st.2. u svezi čl. 17 i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. dalje: ZSN ) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J AV N I   N A T J E Č A J

za imenovanje pročelnika upravnog tijela

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto :

- Pročelnik upravnog odjela

- 1 (jedan) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist pravne ili tehničke struke
  • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku
  • poznavanje rada na računalu.


 

 Prilog:


Poveznice:

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela