Javni pozivi i natječaji

Javni poziv - prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež u Županijski sud u Slavonskom Brodu

Objavljeno: 31. listopada 2019.

Sukladno članku 119. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine Republike Hrvatske" broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Kako članak 118. stavak 2. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike to je propisano da za suca porotnika može biti izabran punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika prema kriterijima kako slijedi:

Slijedom navedenog GRAD SLAVONSKI BROD POZIVA sve zainteresirane građane grada Slavonskog Broda koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Javni poziv podnesu prijavu za kandidate za suce porotnike za mladež u Županijski sud u Slavonskom Brodu.

Suce porotnike imenuje Županijska skupština Brodsko-posavske županije na prijedlog Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda predlaže najmanje 10 kandidata.

Suci porotnici imenuju se na vrijeme od četiri godine i po isteku toga roka mogu biti ponovno imenovani, a za obnašanje dužnosti pripada im pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika ("Narodne novine Republike Hrvatske" broj 38/14.).

Prijavi je potrebno priložiti potpisanu IZJAVU kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta koja se nalazi na službenim mrežnim stranicama Grada Slavonskog Broda.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda utvrđeno je da Odbor za izbor i imenovanja predlaže imenovanje predstavnika Gradskog vijeća u određena tijela i organizacije te se prijava i prilozi mogu dostaviti putem pošte na adresu Grad Slavonski Brod, Odbor za izbor i imenovanja, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod; neposredno na pisarnicu Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva zainteresirani kandidati mogu kontaktirati Upravni odjel za lokalnu samoupravu, telefonski broj 035/217-014.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

 

Prilog: