Ispis

OSNOVNA ŠKOLA "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"SLAVONSKI BROD, Zagrebačka 78, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) objavljuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

1. UČITELJ LIKOVNE KULTURE
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu 31 sat tjedno

Za radno mjesto učitelja kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13.,  152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine 47/96., 56/01.)

Uz prijavu treba priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
  • rodni list
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis iz evidencije HZMO-a
  • kratak životopis

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Uz priložene sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,  potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava prednosti mogu pronaći na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za prijavu je osam dana od dana oglašavanja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

NATJEČAJ SE OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA I OGLASNOJ PLOČI HZZ-a I ŠKOLE  7.12.2018.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole - preslike, jer istu ne vraćamo.

Ishod natječaja bit će objavljen na internet stranici škole http://os-ibmazuranic-sb.skole.hr


KLASA: 112-01/18-02/41
URBROJ: 2178/01-08-18-01
U Slavonskom Brodu, 7. prosinca 2018.

                                                                                              Ravnateljica:
                                                                                              Jasminka Matanić