Javni natječaji gradskih osnovnih škola

Osnovna škola Đuro Pilar - Natječaj za radno mjesto učitelja/ice FIZIKE

Objavljeno: 22. ožujka 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 ,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Osnovna škola „Đuro Pilar“ Slavonski Brod  o b j a v lj u j e

NATJEČAJ
za radno mjesto

 

-    učitelja/ice FIZIKE - određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine 47/96 i 56/01)
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
-    životopis
-    dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda o završenom fakultetu)
-    domovnicu (dokaz o državljanstvu)
-    rodni list
-    potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci )
-    potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a

Vrsta zaposlenja: određeno nepuno radno vrijeme – 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (22. ožujka 2017. - 30. ožujka 2017.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama, jer istu ne vraćamo. Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici škole http://os-djpilar-sb.skole.hr/
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO PILAR“
VINOGORSKA 1
35 000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 602-07/17-01/02
URBROJ: 2178/01-07/17-1
Slavonski Brod, 22. ožujka 2017.