Ispis

Temeljem članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17), Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ iz Slavonskog Broda, Podvinjska 25., dana 13. veljače 2017. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa:

Na neodređeno puno (40) radno vrijeme:

1.    Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE     – dva (2) izvršitelja

Na određeno puno (40) radno vrijeme: (do povratka radnice s bolovanja - porodiljski dopust)

1.    Stručni suradnik PEDAGOG – jedan izvršitelj

Na određeno nepuno (19) radno vrijeme: (do povratka radnice s bolovanja – porodiljski dopust)

1. Učitelj/ica INFORMATIKE  – jedan izvršitelj    
     

UVJETI:

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. (N.N 47/96.,56/01. ).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti: osobne podatke podnositelja prijave (Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje)

Prijavi je potrebno priložiti: životopis, te preslike: domovnice, rodnog lista, diplome,  potvrde o pedagoško – psihološkoj naobrazbi te potvrdu HZMO o prethodnom stažu,  uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, s naznakom „ZA NATJEČAJ – radno mjesto za koje se kandidira“, na adresu:

Osnovna škola „Blaž Tadijanović“, Podvinjska 25., 35000 Slavonski Brod.
     
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Osnovne škole „Blaž Tadijanović“