• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD
VUKOVARSKA 1
35 000  SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/14-02/03
URBROJ: 2178-10-09-14-1
27. studenoga 2014.

Na temelju članka 127. i članka 165. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.) i
članka 72. Statuta Glazbene škole Slavonski Brod, Školski odbor Glazbene škole Slavonski Brod,
Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE


Za ravnatelja/icu   može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-    ima visoku stručnu spremu
-    ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole
-    ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom
radu u osnovnoj ili srednjoj školi

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti ( u izvorniku ili ovjerenom presliku):

-    životopis
-    domovnicu
-    diplomu o stečenoj stručnoj spremi
-    dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
(za osobe koje su bile dužne steći pedagoško-psihološko obrazovanje)
-    dokaz o položenom stručnom ispitu osim ako kandidat nije bio obvezan
položiti stručni ispit ( dokaz da je kandidat oslobođen obveza polaganja stručnog ispita prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
-    dokaz o ostvarenom radnom iskustvu od najmanje pet (5) godina u odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi ( potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu)
-    uvjerenje općinskog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod
s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
  

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun grada

Proračun grada

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cijenici komunalnih usluga

Cijenici komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit